Spillvatten

Här kan du bland annat läsa om vad som får hamna i avloppet och vad du absolut inte ska slänga i avloppet. Varken privatpersoner eller verksamheter får som regel släppa ut någonting annat än det som kan klassas som hushållsspillvatten.

Kiss, bajs och toalettpapper

Den allmänna avloppsanläggningens uppgift är främst att rena hushållens spillvatten, alltså vatten som kommer från toaletter, golvbrunnar och tvättställ i privathushåll. Rent konkret innebär det att det enda som får spolas ner i avloppet är kiss, bajs och toalettpapper.

Annat skräp och fett, som inte hör hemma i avloppet, kan orsaka stopp och driftstörningar – både på den egna fastigheten och i den allmänna VA-anläggningens ledningar, pumpstationer och reningsverk.

Starka kemikalier, färg, lim och mediciner är exempel på annat som avloppsreningsprocessen inte klarar av att hantera. Istället går dessa miljöfarliga ämnen rakt igenom reningsverket och ut i omgivande vattendrag. När och om detta händer finns förstås stor risk för en negativ påverkan för miljön.

Vår reningsprocess reducerar halterna av de näringsämnen som kan bidra till övergödning i våra vattendrag – dessa tas sedan tillvara och förs tillbaka i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam.

Vad får industrier, restauranger och andra verksamheter släppa ut?

Det spillvatten som kommer från industriverksamhet eller liknande får inte överskrida de gränsvärden som anges i våra spillvattenbestämmelser. Gränsvärdena gäller för den mest förorenade delströmmen. Ingen utspädning är tillåten för att klara gränsvärdena.

Spillvattenbestämmelser

Våra spillvattenbestämmelser reglerar på vilket sätt annat än hushållsspillvatten får släppas till vår anläggning. 

Överskridna värden kräver avtal

Om du vet att ditt företag släpper ut spillvatten som överskriver värdena ska du kontakta oss på 0500-49 80 00. De ämnen som vi hanterar genom hushållsspillvattnet är ämnen vi har möjlighet att behandla, och det går då att teckna ett avtal för detta.

Det finns en mängd tekniska hjälpmedel som kan installeras för att spillvattnet inte ska avvika från ett vanligt hushållspillvatten, varav de vanligaste är fettavskiljare och oljeavskiljare.