Värsås

Värsås ligger längst österut av Skövdes tätort, och är centralort för kringliggande kommundel. På denna sida hittar du mer information om Värsås.

Värsås tingshus

 

Läs mer om Värsås

Värsås idag

Värsås är central tätort för den sydöstra kommundelen där bebyggelsen domineras av villor. Idag bor cirka 570 personer i Värsås tätort. I Värsås glesbygd (församlingarna Värsås - Varola - Vreten, Sventorp - Forsby) bor cirka 1 800 personer.

I Värsås finns förskola, fritidshem och grundskola (ålder 6-12 år). Här finns också livsmedelsbutik och bensinstation. I tätorten ligger en idrottsplats och ett elbelyst motionsspår.

Nulägesbild för Värsås

I den gemensamma Nulägesbilden får du en samlad bild av det arbete som görs i Värsås i samverkan mellan medborgare i Värsås och tjänsterpersoner i Skövde kommun. Här kan du läsa den Gemsamma nulägesbilden för Värsås.

Röster från Värsås

Här berättar vår Värsås-ambassadör Evelina om hur det är att bo och leva i Värsås. Du kan även ladda ner ett dokument med Evelinas tankar här.

Vad är det bästa med Värsås?
Det finns en värme och ett engagemang i byn. Ett lite ”alla känner alla”-tänk gör att jag känner det är en trygg vardag för mina barn.

Varför flyttade du till Värsås?
Jag är uppvuxen i Värsås, men flyttade till Skövde när jag träffade min nuvarande make. När vi sedan stod i läge att köpa hus och planera för framtiden kändes det viktigt för mig att våra barn skulle få den trygga uppväxt jag har haft. Komma nära min familj kändes med ens viktigt.

Är det något du saknar här?
Man kan inte begära att Värsås ska ha allt utbud som en stad har. För att kunna ha lokala handlare/företag måste man också handla där och stötta dem. Jag tycker det är tråkigt att ålderdomshemmet lades ner för några år sedan. Tror att många gamla som bott i byn hela sina liv även skulle vilja tillbringa sin ålderdom här.

Vad finns det för fördelar med att bo i Värsås?
En liten skola och förskola gör att jag känner en närhet till personalen där. Tror inte det skulle bli samma i en stad exempelvis. Det finns ett flertal olika aktiviteter som engagerar barnen utan att vi behöver åka ifrån byn. Närheten till Skövde och därifrån sen bra pendlingsmöjligheter. Går många bra bussförbindelser.

Vad är det som gör att Värsås sticker ut i mängden?
Det finns ett stort engagemang i byn, som bland annat jobbar för att ha skolan kvar.

Hur har området utvecklats?
Exempelvis för cirka 10 år sedan stod vi utan förskoleplats till vår då snart ettåriga dotter. Med hjälp av ett stort antal engagerade föräldrar, bybor och politiker lyckades vi få till en helt ny avdelning för förskolan och starten till vår nya förskola.

Vad får man inte missa i Värsås som besökare?
De härliga promenad-, cykel- och löparvänliga turerna i och omkring byn. Vårt lokala bibliotek med dess engagerade bibliotekarie eller varför inte någon av de lokala entreprenörer som säljer från sina gårdsbutiker/butiker. Under sommartid går det utmärkt att besök grannbyn och Nybobadet, som är en liten oas för oss barnfamiljer.

Beskriv Värsås med tre ord.
Värme, närhet och gemenskap.

Lediga tomter

Om du är intresserad av att köpa en villatomt i Värsås ser du var det finns lediga och planerade villatomter i Skövde kommuns tomtkarta.

Nya villatomter i Värsås planeras att släppas till 2021.

Läs mer om hur du går tillväga för att köpa en tomt här.

Turistinformation

Värsås är en levande ort, med stort engagemang och många årliga återkommande aktiviteter. Exempelvis ordnas den populära Klädbytardagen här varje år! I Värsås med omnjed finns även flera gårdsbutiker, och på grund av dess många lantbruk brukar orten i folkmun kallas för Skövdes skafferi.

Norr om Värsås ligger Nybobadet, det under sommartid välbesökta utomhusbadet, och söder om orten hittar vi den mysiga idyllen runt Djursätra.

För fler turisttips kan du kika på Next Skövdes webbplats eller besöka Skövde Turistcenter.

Så här svarar vår Värsås-ambassadör Evelina på vad du som besökare inte får missa i Värsås: De härliga promenad-, cykel- och löparvänliga turerna i och omkring byn. Vårt lokala bibliotek med dess engagerade bibliotekarie eller varför inte någon av de lokala entreprenörer som säljer från sina gårdsbutiker/butiker. Under sommartid går det utmärkt att besök grannbyn och Nybobadet, som är en liten oas för oss barnfamiljer.

Företag och föreningsliv

Företag

I Värsås domineras företagandet av lantbruken runt om orten, vars produktion har betydelse för hela kommunen. 

Vill du starta företag i Värsås? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.


Största företagen i Värsås

Värsås skola och förskola
Nytida AB
VS-Däck AB
CEHÅS i Värsås

Föreningar

Skövde har ett aktivt föreningsliv och i kommunen finns drygt 380 föreningar. I Värsås finns många kyrkliga verksamheter och en stark idrottsförening. Här kan du se vilka föreningar som finns i Skövde kommun. Länk till föreningsregister.

 

Driver du en förening i Värsås eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.

Historia

Värsås socken ligger i Kåkindsslättens utkant ostsydost om Skövde stad, i kanten av Tidans dalgång, genomfluten av Tidans biflöde Djuran. Socknens yta består delvis av utpräglad skogsbygd, delvis av öppen, odlad slättbygd. Agrara näringar med jordbruk med boskapsskötsel och i viss mån skogsbruk har präglat näringslivet i socknen. En mycket viktig binäring har dock varit byggenskap, då Värsås har varit känt som byggmästarsocknen under 1800-talet och 1900-talets början.

1942 startades Nybo Möbelindustri några kilometer norr om kyrkbyn och en liten tätbebyggelse av egnahem växte upp. 1948 etablerades Värsås Träindustri, ur vilken företaget Värsåsstugan utvecklades, senare överflyttat till Lundsbrunn och där verksamt under namnet Värsås-villan.

Djursätra brunn utvecklades först lokalt på 1850- och 60-talet, men 1881 bildades Djursätra hälsobrunn och Vattenkuranstalt. Kurorten var verksam in på sent 1900-tal. Övriga näringsverksamheter har främst varit Esbjörntorps tegelbruk, Djursätra garveri och Värsås andelsmejeri samt Värsås kvarn och såg.

I socknens centrala del ligger tätorten Värsås som även innefattar Värsås kyrkby, socknens största by och en gammal centralpunkt i bygden.

Värsås är den enda mindre tätorten i Skövde kommun där den gamla kyrkbyn av egen kraft utvecklats till en modern tätort. Det är också en av mycket få tätorter som inte ligger vid järnvägen och på så vis inte har någon bakgrund som stationssamhälle. Värsås skiljer ut sig genom att ha varit en gammal centralpunkt i bygden, den typ av bygdecentrum som fanns innan 1800-talets industrialisering och järnvägsbyggande gav upphov till helt nya typer av samhällsbildningar.

Värsås by kan ha förhistoriskt ursprung men har åtminstone medeltida bakgrund. Det var en medelstor by som på 1560-talet omfattade fem hela hemman och en ödetomt. Byns bondgårdar är idag, i likhet med före laga skiftet på 1850-talet, koncentrerade öster om landsvägen. Trots en del gårdsutflyttningar vid laga skiftet är den gamla bykärnans täta karaktär bevarad, starkt beroende av att gårdarna ännu har sina ekonomibyggnader kvar. Senare tillkommen villabebyggelse har nästan uteslutande placerats väster om Djursätravägen.

Tätortsutveckling i Skövde kommun

Vi arbetar med att ta fram nulägesbilder för sju tätorter i Skövde kommun: Timmersdala, Tidan, Värsås, Lerdala, Igelstorp, Väring och Ulvåker.

Bakgrund

Hela Skövde ska utvecklas hållbart – stad som tätort som landsbygd. Tätorterna i Skövde kommun utgör en väsentlig del av kommunens karaktär. Här finns unika värden som ska bevaras, samtidigt som det finns områden som har stor potential när det kommer till utveckling och tillväxt som kan bidra till hela kommunens utveckling.

Tätortsutvecklingen är en del av kommunens arbete med områdesutveckling. Läs mer om detta här.

Syfte och mål

För att skapa bästa möjliga förutsättning för att Skövdes tätorter i ytterområdena ska utvecklas arbetar vi med medborgardialoger i tidigt skede. Syftet med dialogerna är att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i respektive tätort skapa förutsättningar för att stärka hela Skövdes attraktionskraft.

Dialogerna väntas mynna ut i ökad kunskap, både av nuläge och önskat läge, om hur det är att leva i tätorterna och en gemensam bild för prioriterade utvecklingsområden. Resultatet från dialogerna utgör en grund för fortsatt arbete tillsammans.

Vi ämnar även skapa en plattform för återkommande dialog med referenspersoner från tätorterna och följa upp arbetet som sker. Slutmålet är ökad livskvalitet i hela kommunen samt stärkt attraktionskraft utanför Skövde tätort.

Arbetsprocessen

Gemensamt för Skövdes tätorter i ytterområdena, med tillhörande landsbygd, är ett stort medborgarengagemang, föreningsorganiserandet och viljan att utvecklas. Tack vare detta engagemang och en bred politisk enighet arbetar Skövde kommun sedan 2018 med tätortsutveckling i ytterområdena.

Framtagandet av nulägesbilderna är gjord i process, där tjänstepersoner, politiker och respresentanter från orterna deltagit. Det material som samlats in under dialoger med medborgare på orten ligger som grund för analysen och utvecklingspunkterna för orten.

Efter dialogerna har materialet bearbetats, både tillsammans med en intern arbetsgrupp samt med ortens referensgrupp, för att få fram den samlade bilden om vilka som är de viktigaste och prioriterade utvecklingspunkterna för orten. Punkterna redovisas i en nulägesbild.

Arbetet ämnar mynna ut i en plattform för fortsatt dialog med lokala referenspersoner på respektive ort. Detta för att säkerställa att processen fortlöper samt att det finns naturliga vägar där orternas utveckling diskuteras. 

Aktörer på orterna

Lokal utveckling stimuleras bäst genom de som lever och verkar på orten. Där finns det engagemang och den drivkraft som behövs. I Skövde kommun finns det flera lokala utvecklingsgrupper/intresseföreningar som arbetar aktivt med utvecklingen av den egna orten.

Vår roll är att stimulera och stödja de lokala krafterna. De orter som har en övergripande samhällsförening länkas under respektive orts undersida.

Tätorternas befolkningsantal

SCB definierar tätort som ett tättbebyggt område med minst 200 invånare, där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent.

Här hittar du aktuella befolkningssiffror för tätorterna.