VA-ordlista

Spillvatten, allmän VA-anläggning och servis — VA-verksamheten är full av ord som inte används så frekvent i vardagen.

VA-verksamheten är full av ord som inte används så frekvent i de flesta människors vardag. Här kan du läsa vad några av dem faktiskt betyder.

ABVA

Allmän VA-anläggning

Anläggningsavgift

Bostadsenhetsavgift

Brukningsavgift

Bruttototalarea

Dagvatten

Förbindelsepunktsavgift

Förbindelsepunkt

LTA-enhet

Miljötillstånd

Recipient

Servisavgift

Servisledning

Servisventil

Självfall

Spillvatten

Taxa

Tomtyteavgift

VA

VA-huvudman

VA-installation

Vattentäkt

Vattentjänster

Verksamhetsområde

Återströmningsskydd