Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan (NBK) är underlag för situationsplanen vid bygglovansökan och visar hur fastigheten får bebyggas. Kartan kan levereras både digitalt och analogt.

Nybyggnadskartan innehåller:

  • Baskarteutdrag – fastighetsgränser med fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar och infarter
  • Detaljplaneredovisning – visar hur marken får användas
  • Gatuhöjder vid anslutning till allmän gata (Komplett karta)
  • Anläggningstekniska uppgifter – anslutning till allmänna vatten och avloppsledningar (Komplett karta)

 

Beställ nybyggnadskarta via e-tjänst

Du hittar e-tjänsten här.

De handlingar som behövs i e-tjänsten är ett kartutdrag över området du vill bygga på. Du kan själv ta fram ett kartudrag här.

Två olika nybyggnadskartor

Komplett karta:
Används vid all nybyggnad för bostäder, kontor, industri m.m. som behöver anslutning till gata eller VA-ledning. Kartan visar höjdkurvor och mark höjder m.m. Leveranstid upp till 4 veckor.

Enkel karta:
Används vid tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, garage förråd och tillbyggnader av bostadshus där VA-anslutningar inte behövs. Leveranstid upp till 2 veckor.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa.
För en normalstor villatomt är avgiften för en komplett nybyggnadskarta ca 9000 kr och för en enkel nybyggnadskarta är avgiften ca 6500 kr. Reservation för att priserna kan ändras.