Finskt förvaltningsområde

Ungefär 8 % av Skövde kommuns invånare, c:a 4000 personer, har sverigefinsk härkomst. Skövde kommun ingår från och med 1 januari 2012 i det finska förvaltningsområdet. Därför har den sverigefinska minoriteten i Skövde särskilda rättigheter. Dessa rättigheter är bland annat att:

  • enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare,

  • myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk,

  • förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken,

  • kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Minoritetslagen

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) började gälla 2010 och reviderades 2019. Stockholms läns länsstyrelse och Sametinget har huvudansvaret för minoritetspolitikens koordinering och uppföljning.

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att lära sig sitt minoritetsspråk, utveckla och använda det. Myndigheterna måste lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras språkliga behov. Myndigheterna har också ett ansvar att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.

Här kan du läsa vad som står i Minoritetslagen (2009:724). Här kan du läsa författningskommentarer till Minoritetslagen.

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet

Skövde kommun har antagit mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete rörande de fem nationella minoriteterna i Sverige. Dessa mål och riktlinjer finns att läsa på denna sida under rubriken "Informationsmaterial".

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. De tre sistnämnda har fått förstärkt skydd på grund av historisk-geografisk anknytning till Sverige.