Allmän information om skolskjuts

Elever som går i anvisad skola enligt skolskjutsområden och som uppfyller avståndkravet enligt kommunens reglemente, behöver inte ansöka utan beviljas skolskjuts per automatik från folkbokföringsadressen. Alla övriga måste inför varje nytt läsår ansöka om skolskjuts på grund av avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning, annan särskild orsak eller växelvis boende.

Upphandlad skolbuss

Kommunen har 14 upphandlade skolbussar som körs av Hellbergs Buss och Connect Bus Söne AB. Hållplatstider för skolbussarna är ungefärliga så eleverna ska alltid vara ute i god tid, minst 5 min före utsatt tid på morgonen.

Varje elev inplanerad på skolbuss kan se sin planering via e-tjänsten Visa min skolskjuts.

Föraren ansvarar för barnen från de åker från skolan till de lämnas av på sin ordinarie hållplats, och ska de gå av på annan plats, som hos en släktning eller kompis, måste vårdnadshavare ha meddelat föraren det innan bussen lämnar skolan. Mobilnummer till alla skolbussar hittar du här.

Kompis med på skolbussen

Om ditt barn vill ta med en kompis på skolbussen hem från skolan, måste föraren alltid ha godkänt detta innan kompisen får kliva på bussen. Ni frågar genom att ringa eller skicka ett sms till föraren i god tid, och först efter att ni fått svar vet ni om det är okay eller inte. Om något bestäms under skoldagen och föraren inte kan nås, måste skolpersonal meddelas och bussvakten kollar sen med föraren om plats finns på turen innan kompisen går på bussen. Om det inte finns plats måste kompisen stanna kvar i skolan som sen åter kontaktar vårdandshavaren. Barnen kan inte själva meddela förarna att de ska ha med en kompishem, utan föraren måste ha kontakt med vårdnadshavare eller skolpersonal innan en kompis får gå på skolbussen.

Mobilnummer till skolbussarna:

Connect Bus
Buss A     0725086182
Buss B     0730583310
Buss C     0708943301
Buss D     0721432172
Buss E     0721432211
Buss J      0721432251
Buss K     0721432188
Buss L     0721432221
Buss O     0725086173
Buss T     0725086174

Hellbergs Buss 
Buss F     0705904837
Buss G     0705904813
Buss H     0705904870
Buss M     0705904865

Vilken skolbuss eleven är inplanerad på hem från skolan, hittar du i e-tjäsnten Visa min skolskjuts.

Skolskjuts med kollektivtrafik

Skolskjuts med kollektivtrafik avser resor med Västtrafiks linjebussar. Aktuella linjer, tider och hållplatser finns på Västtrafiks hemsida och även information om busskortets giltighetstider.

Busskortet skickas direkt till elevens hemadress. (Undvik att förvara busskortet tillsammans med mobiltelefon då det kan avmagnetisera kortet som då blir obrukbart.)

Busskortet ska alltid visas upp vid resor med linjebussarna. Om busskortet glömts hemma får elever i klass F-9 åka med morgonturen till skolan, men eleven måste sen hämta en biljett för hemresa i skolans expedition för att få gå på linjebussen på eftermiddagen.

Om busskortet tappas bort eller inte längre fungerar,  kan eleven en gång per läsår  få ett ersättningskort mot en avgift på 100 kr.

Skolskjuts med samplanerad skoltaxi

Elever som inte klarar av resa med kollektivtrafik eller skolbuss måste ansöka om särskild skolskjuts med skoltaxi.

Om det däremot beror på att det inte finns upphandlad skolbuss eller kollektivtrafik i tillräcklig närheten av hemmet, planeras skoltaxi som anslutning till buss eller hela vägen och ingen ansökan behövs. Detta gäller för elever som går i den skola som kommunen anvisat eleven. Om du valt en annan skola än den anvisade har du endast rätt till skolskjuts om det inte innebär någon merkostnad eller organisatorisk svårighet för kommunen.

Inga kompisar får föja med i skoltaxin.

Skolskjuts vid växelvis boende

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende gäller liksom övriga beslut om skolskjuts, endast för ett läsår i taget. Ny ansökan krävs därför inför varje läsår. För att vara säker på att få skolskjuts från och med skolstart, ska ansökan vara inkommen senast 15 april samma år. I beslutet meddelas vilken typ av skolskjuts som beviljas. För resor med upphandlad skolbuss kan detaljerna ses i e-tjänsten Visa min skolskjuts, och inför nytt läsår finns de tillgängliga tidigast från vecka 26.

Hållplatstider och hämttider

Alla turer med upphandlad skolbuss har en tidtabell. Varje hållplats har en utskriven tid men av olika skäl kan bussen komma både tidigare och senare. Därför gäller för de upphandlade skolbussarna att du ska vara på plats fem minuter före utsatt tid och vänta tio minuter efter utsatt tid. Har inte bussen kommit efter tio minuter får du försöka få hjälp med att ringa till din skola och meddela att det inte har kommit någon skjuts.

För bussar i linjetrafik gäller Västtrafiks tidtabeller. Vid utebliven linjebuss hänvisar vi till deras app ToGo eller hemsida för uppdaterad trafikinformation och kontaktuppgifter till deras Kundtjänst.

Vid skolskjuts med taxi väntar taxin fem minuter efter utsatt tid. Sen bommas resan och övriga resor samma dag avbokas.

Om du inte behöver skolskjutsen alls eller till viss del

Om du har beviljats skolskjuts med upphandlad skolbuss eller skoltaxi men inte behöver den längre alls eller bara vissa dagar, är det viktigt att du snarast möjligt anmäler detta till  kommunen. Kontakta en trafikhandläggare eller meddela via e-post till skolskjuts@skovde.se

Avbokning av skoltaxi

Om du har skolskjuts med samplanerad skoltaxi och resor inte behvös vid ett eller flera tillfällen, ansvarar alltid vårdnadshavare för att resorna avbokas i så god tid som möjligt. Kom i håg att avboka skoltaxi för ett barn även om du vet att turen ska köras för ett syskon. Avbokning görs med fördel via Västtrafiks app Boka resa eller webbsida, eller ring Fasta Resor på 010-17 30 200 (kl 06:30-16:30), 020-91 90 90 övr tid.  

Bälte

I fordon utrustade med bälten ska dessa alltid användas. Det är ett vårdnadshavaransvar att uppmuntra barnen att använda bälte.

Ansvarsfördelning buss

Vårdnadshavare

 • Ansvarar för att eleven kommer till och från anvisad hållplats
 • Ansvarar till dess att eleven kommer på och från att den kliver av bussen
 • Ansvarar för att eleven följer ordningsregler vid skolskjuts 

Entreprenör/bussförare

 • Ansvarar för eleven vid på- och avstigning
 • Ansvarar för en trygg och säker transport 

Skola

 • Ansvarar för eleven när den kommer till skolan
 • Ansvarar för eleven när den väntar på sin skolskjuts efter skolan 
 • Ansvarar för att eleven kommer på skolbussen eller skoltaxin vid skolan

 

Ansvarsfördelning taxi

Vårdnadshavare

 • Ansvarar för att elev kommer till upphämtningsplatsen 3 minuter före avtalad hämttid
 • Ansvarar för eleven till den går in i skoltaxin
 • Ansvarar för att möta skoltaxin vid upphämtningsplatsen vid behov efter hemresa 
 • Ansvarar för att elev kortare än 135 cm har med egen bälteskudde

Taxiförare

 • Ansvarar för att elev kommer in i skoltaxin
 • Ansvarar för bältning av elev 
 • Ansvarar för att elev kommer ut ur skoltaxin
 • Ansvarar för att elev vid behov lämnas till skolpersonal
 • Ansvarar för att vid en försening när skolan börjat på morgonen, följa eleven in

Skola

 • Ansvarar för att vid behov möta upp elev vid skoltaxin när den kommer till skolans taxihållplats
 • Ansvarar för elev när den väntar på skoltaxin inför hemresa och vid behov följer elev till bilen.
 • Ansvarar till dess att elev går in i skoltaxin.
Överklaga beslut om skolskjuts

Hur man överklagar

Elev som går i anvisad skola enl skolskjutsområden:

Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Kommunstyrelsen, Sektor Samhällsbyggnad. Tala om vilket beslut du överklagar (ange ärendenummer). Tala också om vad du anser vara felaktigt i beslutet och vilken ändring du vill ha. 

Överklagandet ska dessutom innehålla: personnummer, postadress och adress till din arbetsplats, telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer och e-postadress.

 Skicka beslutet till:

Skövde kommun
samhallsbyggnad@skovde.se
Sektor Samhällsbyggnad
541 83 SKÖVDE

Kommunstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Kommunstyrelsen avgör om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar därefter ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Jönköping för prövning, om inte nämnden själv ändrar på det sätt som begärts.

 

Elev som gjort eget skolval (gäller kommunal och fristående skola):

Kommunens beslut i fråga om kostnadsfri skolskjuts för en elev som har valt att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven, eller i en annan kommuns grundskola, kan bara överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Om du vill överklaga ett sådant beslut ska du göra det senast tre veckor från den dag att beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Du ska skicka eller lämna ditt överklagande direkt till förvaltningsrätten (Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping). Överklagandet måste vara skriftligt.

Förvaltningsrätten avgör om beslutet strider mot någon lag eller författning. Domstolen får inte ta hänsyn till andra omständigheter än de som du har hänvisat till före överklagandetidens utgång.