Regler för skolskjuts

 Skövde kommun är enligt skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 §, 11 kap. 31 § resp 18 kap. 30 § skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnaiseskola enligt av kommunen fastställda regler. Se dokumentet i sin helhet via länk på denna sida eller sök via aktuellt ämne nedan. 

1. Avstånd

För att en elev i Skövde kommun ska vara berättigad till skolskjuts till förskoleklass och grundskola ska skolvägen, mätt efter genaste iordningställd gångväg från hemmet till anvisad skola enligt skolskjutsområden och hållplats minst vara:  

Årskurs till skola till hållplats
F-3: 2,0 km 2,0 km
4-6 3,0 km 2,0 km
7-9 4,0 km 3,0 km

Med bostad avses i dessa regler elevens folkbokföringsadress.

Kostnadsfri skolskjuts anordnas till och från den vid planeringen av skolskjutsar fastställda platsen för upphämtning av eleven och till och från anvisad skola.

2. Andra skäl än avstånd som ger rätt till skolskjuts

En elev kan av andra skäl än avstånd beviljas skolskjuts:

- Trafikförhållanden - kommunen bedömer med hjälp av gällande trafiksäkerhetsmodell om skolvägen är så farlig att skolskjuts bör beviljas på grund av det. Sådana beslut gäller för det läsår som beslutet fattas.

- Funktionsnedsättning hos eleven, vilket ska styrkas genom läkarintyg och/eller intyg från skolan.

- Andra särskilda omständigheter som bedöms motivera att eleven beviljas skolskjuts.

3. Skolskjuts då elev valt annan skola än anvisad skola enligt skolskjutsområden

Elev som går på annan skola i Skövde kommun, kommunal skola eller friskola, än den för elevens folkbokföringsadress anvisade skola enligt skolskjutsområden, har rätt att få skolskjuts om avståndskriteriet uppfylls och om skolskjuts kan anordnas utan att det för kommunen medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

Med organisatoriska svårigheter avses främst om befintlig skolbuss redan är fullsatt eller om annan särskild skjuts måste bokas till den egen valda skolan som inte hade behövts till den anvisade skolan enligt skolskjutsområden. 

Med ekonomiska svårigheter menas att skolskjuts till den egen valda skolan för kommunen inte ska innebära någon merkostandad jämfört med vad skolskjuts hade kostat om eleven gått i anvisad skola enligt skolskjutsområden. Busskort för kollektivtrafik anses av Skövde kommun inte innebära någon ekonomiskt svårighet , och kan beviljas om grundläggande kriterie för avstånd uppfylls.

4 Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som på grund av växelvis boende bor på två adresser inom Skövde kommun, och går på anvisad skola enligt skolskjutsområden för en av adresserna, har rätt till skolskjuts mellan varje adress där avståndet, uppmätt enligt punkt 1 och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts eller att målsman vill åberopa omständighet enligt punkt 2. Skulle eleven gå på annan skola än den anvisade, har eleven rätt till skolskjuts enligt de förutsättningar som anges under punkt 3.

Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern.

5. Typer av skolskjuts

Skolskjuts kan beviljas med:

  • Kollektivtrafik
  • Upphandlad skolbuss
  • Skoltaxi
  • Självskjuts (endast aktuellt om inget av ovanstående fungerar för eleven)

Trafikhandläggare för skolskjuts svarar för planering av skolskjutsar och väljer den skolskjuts som för kommunen är den mest förmånliga med hänsyn tagen till gällande transportörsavtal och de speciella omständigheter som kan gälla för enskild elev.

6. Busskort

Elev som beviljas skolskjuts med buss i kollektivtrafik tilldelas ett busskort för resor med Västtrafiks linjebussar för aktuellt läsår samt de tre första veckorna på kommande läsår. Skulle eleven tappa bort sitt kort eller att det blir oanvändbart, finns rutin för att en gång per läsår få ett ersättningkort

Om eleven flyttar så att rätt till skolskjuts inte längre föreligger, kommer busskortet spärras vid kommande månadsskifte. 

7. Tid vid påstigningshållplatser

Alla turer med upphandlad skolbuss har en tidtabell. Varje hållplats har en utskriven tid men av olika skäl kan bussen komma både tidigare och senare. Därför gäller för de upphandlade skolbussarna att eleverna ska vara på plats fem minuter före utsatt tid och vänta tio minuter efter utsatt tid. Har inte bussen kommit efter tio minuter får elven gå hem och få hjälp med att ringa till sin skola och meddela att det inte kom någon skolbuss.

För bussar i linjetrafik gäller Västtrafiks tidtabeller. Vid utebliven linjebuss hänvisar vi till deras app ToGo eller hemsida för uppdaterad trafikinformation samt kontaktuppgifter till Kundtjäsnt.

Vid skolskjuts med taxi väntar taxin fem minuter efter utsatt tid. Sen bommas resan och övriga resor samma dag avbokas.

8. Skyddsanordningar vid resa med buss, skoltaxi och självskjuts

Skolelev som färdas i en buss på en sådan sittplats som är utrustad med bilbälte ska använda bältet.

För elev som åker skoltaxi eller självskjuts och som är kortare än 135 cm gäller Trafikförordningens 4 kap. 10 § om att man "skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet". Det är vårdnadshavares ansvar att utrusta eleven med vad som behövs för att trafikförordningens föreskrift ska kunna följas.

9. Skyldighet att avboka skoltaxi

För elever som har skolskjuts med samplanerad skoltaxi ansvarar vårdnadhavare för att resor som inte behvös vid ett eller flera tillfällen, alltid avbokas i så god tid som möjligt. Kom i håg att avboka skoltaxin även om du vet att turen ska köras för syskon eller andra elever. Avbokning görs med fördel via Västtrafiks app Boka resa eller webbsida, eller ring Fasta Resor på 010-17 30 200 (kl 06:30-16:30), 020-91 90 90 övr tid.  

10. Självskjuts

Kommunen kan träffa ett avtal med vårdnadshavare om att denne svarar för skjutsning av skolskjutsberättigad elev till och från skolan, s.k. självskjuts. Den ersättning som utbetalas till vårdnadshavare vid självskjuts är den skattefria delen av den statliga milersättningen för en resa till och från skolan per skoldag inom Skövde kommun. 

Självskjuts kan endast initieras av Skövde kommun och ska användas restriktivt och då skolskjuts inte kan anordnas på sedvanligt vis. Självskjuts får inte medföra fördyrade kostnader för kommunen.

11. Riktlinjer vid planering av skolskjutsar

Planering av skolskjutsar ska ske på ett för kommunen ekonomiskt fördelaktigt sätt med beaktande av trafiksäkerhet och gällande riktlinjer. 

11 a. Avresetid, restid, väntetid 

Restiden för elever i förskoleklss - åk 9 bör inte överstiga 60 min/resa. Väntetiden vid skola bör inte överstiga 30 min/resa utifrån skolans ramtider. Normal tid att anlända till skolan anses vara 10 minuter före första lektionen samt att det behövs 10 minuter efter sista lektionens slut innan skolskjutsen kan avgå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

11 b. Tid för resa till och från skolan

 Skjuts till och från skolan anordnas endast i anslutning till skolans ramtider, vilka är då merparten av eleverna som tillhör samma årskursgrupp ska anlända till skolan eller åka hem. En årskursgrupp kan vara förskoleklass samt åk 1-3, åk 4-6 eller åk 7-9. 

11 c. Avstånd till anvisad hållplats 

Gångavståndet till anvisad hållplats för kollektivtrafik eller upphandlad skolbuss ska för elever i förskoleklass och åk 1-6 inte överstiga 2 kilometer och för elever i åk 7-9 ska avståndet inte överstiga 3 kilometer.

12. Ansökan om skolskjuts

Elever som går i anvisad kommunal skola enligt skolskjutsområdet för sin folkbokföringsadress, och som uppfyller avståndskraven under punkt 1, beviljas skolskjuts per automatik genom verkställighetsbeslut och behöver inte ansöka. Elever som valt en annan kommunal skola eller fristående skola måste alltid ansöka om skolskjuts.

De elever som inte automatiskt beviljas skolskjuts på grund av avstånd kan göra en ansökan på bakgrund av skäl  som anges under punkt 2 (trafikförhållanden, funktionsnedsättning, särskilda omständigheter) eller punkt 4 (växelvis boende).  Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst Ansökan om skolskjuts.

13. Beslut om skolskjuts

Delegation att besluta i skolskjutsfrågor har lämnats till trafikhandläggare. Beslut om skolskjuts enligt punkt 1-4 gäller endast för det läsår som anges i beslutet. Om de förutsättningar som beslutet grundar sig på förändras i något avseende, upphör dock beslutet att gälla från och med det datum då förändringen sker.

Beslut om skolskjutsar fattas på bakgrund av registrerade uppgifter i skolförvaltningens administrativa system samt beräknade avstånd bostad-skola resp. bostad-hållplats i kommunens verksamhtsprogram för skolskjutsplanering. För varje elev görs en individuell prövning som ligger till grund för beslutet. 

14. Planeringsunderlag

Elever som beviljats skoltaxi men åker till och från andra adresser än folkbokföringsadressen (t ex kottidshem), måste maila in ett schema för detta till skolskjuts@skovde.se. Inför nytt läsår måste schema lämnas in senast 20 maj för att garanterat komma igång från skolstart. Vid växelvis boende planeras resorna utifrån angivna uppgifter i ansökan.

15. Överklagan av beslut

Trafikhandläggares beslut om skolskjuts för elever vid anvisad skola enligt skolskjutsområden, kan med hänvisning till 28 kap. 5 § pkt 4 Skollagen överklagas hos allmän förvaltingsdomstol enligt anvisningar som bifogas beslutet. För annat beslut enligt dessa regler kan laglighetsprövning begäras enligt 10 kap 8 § Kommunallagen. Anvisningar om hur man överklagar ett belsut finns även här på hemsidan.

16. Samråd

Trafikhandläggare för skolskjuts ska samråda med Sektor Barn- och utbildnings stabschef när ett beslut om skolskjutsar kan ha en väsentlig påverkan av förutsättningarna för skolans verksamhet. Stabschef för Sektor Barn- och utbildning har å sin sida att samråda med trafikhandläggare för skolskjuts för den händelse att planeringsförutsättningarna för skolskjutsverksamheten väsentligen förändras eller att skolskjutsuppdrag som inte är av ringa ekonomisk omfattning skulle tillkomma under läsåret.

Riktlinjer vid skolskjutsplanering vad gäller trafikfarlig väg

Vid planeringen eftersträvas att ingen elev ska behöva gå längs med eller korsa vägarna 26, 49, 194, 200 samt väg 2692 (Regumatorp-Häggum). Det betyder att här planeras skolskjutsarna så långt det är möjligt med hållplatser på rätt sida av vägen.

Undantag från detta görs i Igelstorp för åk 5-9 där eleverna får korsa rv 49 på övergångsstället där farten är begränsat till 50 km/t med kameraövervakning. Övriga undantag kan endast göras för elever i åk 7-9 eller i samförstånd med vårdnadshavare. 

Elever i åk F-3 ska inte behöva gå längs med:
Risavägen på 60-sträckan Varolavägen - Smedstorp

Elever i åk F-6 ska inte behöva gå längs med:
väg 2747 Melldala - Timmersdala (70-zon fram till 50-zon)
väg 2752 Lerdala (raka linan)
väg 2756 Lerdala (Björnasäter - väg 2747)
väg 2757 Lerdala (Övertorp - Kampavall)
väg 2882 Varola (från väg 2889 fram till 30-zon)
väg 2891 (Djursätra - Värsås)
väg 2906 (70-sträcka mellan väg 49 och Nybo)
väg 3011 (Oxelbacka - väg 49 vid hpl Hallebacka)

Elever i åk F-9 ska inte behöva gå längs med:
väg 2889 (Öm - Varola)
väg 2931 (Stöpen - Frösve - till väg 2934)
väg 2936 (Ulåker - väg 200)
väg 3007 och 3011 (Piggatorp -  Klåvasten - väg 200)
väg 3010  (Igelstorp - Knistad - Fjället)

Rånnavägen mellan Hälsovägen och Karstorpsvägen, under byggperiod som avslutas under 2023

För andra vägar än de som nämnts ovan förutsätts att elev kan passera över och gå utefter för att nå anvisad skola eller hållplats.