Överklaga beslut om skolskjuts

Hur man överklagar

Elev som går i anvisad skola enl skolskjutsområden:

Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Kommunstyrelsen, Sektor Samhällsbyggnad. Tala om vilket beslut du överklagar (ange ärendenummer). Tala också om vad du anser vara felaktigt i beslutet och vilken ändring du vill ha. 

Överklagandet ska dessutom innehålla: personnummer, postadress och adress till din arbetsplats, telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer och e-postadress.

 Skicka beslutet till:

Skövde kommun
samhallsbyggnad@skovde.se
Sektor Samhällsbyggnad
541 83 SKÖVDE

Kommunstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Kommunstyrelsen avgör om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar därefter ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Jönköping för prövning, om inte nämnden själv ändrar på det sätt som begärts.

 

Elev som gjort eget skolval (gäller kommunal och fristående skola):

Kommunens beslut i fråga om kostnadsfri skolskjuts för en elev som har valt att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven, eller i en annan kommuns grundskola, kan bara överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Om du vill överklaga ett sådant beslut ska du göra det senast tre veckor från den dag att beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Du ska skicka eller lämna ditt överklagande direkt till förvaltningsrätten (Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping). Överklagandet måste vara skriftligt.

Förvaltningsrätten avgör om beslutet strider mot någon lag eller författning. Domstolen får inte ta hänsyn till andra omständigheter än de som du har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Datum