Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa inom Sverige där minst en av adresserna ligger utanför det område i vilket man kan göra en kommunal färdtjänstresa. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Vad gäller?

Riksfärdtjänst kan bli aktuell för den som är folkbokförd i kommunen och som har ett varaktigt funktionshinder som gör att resan blir dyrare än den annars skulle blivit; t ex om du behöver ha med en ledsagare vid resa med kollektivtrafik eller om du inte alls kan resa med allmänna kommunikationer. Tillstånd beviljas för det färdsätt som med hänsyn tagen till resenärens förutsättningar är det minst kostsamma för kommunen. I första hand beviljas resor med tåg eller buss samt ledsagare. Personbil eller specialfordon beviljas endast i särskilda fall.

Ansökan

Ansökan om riksfärdtjänstresa görs på en särskild blankett som du hittar här. Ansökan måste vi ha senast 15 arbetsdagar innan resan är tänkt att påbörjas. Vid större helger kan ansökan behöva komma in tidigare.

Riksfärdtjänst i julhelgen
Ansök om julresa i god tid. Ansökan behöver komma in till kommunen senast den 14 november. Beviljat riksfärdtjänsttillstånd måste bokas hos Riksfärdtjänsten Sverige senast den 8 december.

Det kommer att vara extra svårt att få fram tillräckliga resurser för julens resor i år. Tågoperatörerna lider av personalbrist och trafikerar med färre tåg än före Covid, vilket ger färre bokningsbara platser. Taxibolagen har en akut chaufförsbrist och där med begränsade resurser. Riksfärdtjänsten Sverige kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa er med resor under julhelgen men resenären behöver vara medveten om att det kan bli stora tidsjusteringar, längre restider och mer samplanering på resorna än normalt.

Skicka blanketten till:

Skövde kommun
Sektor samhällsbyggnad
Färdtjänst
541 83 Skövde

Ledsagare

Om du inte kan genomföra riksfärdtjänstresan utan att få hjälp under resan kan du beviljas ledsagare som kostnadsfritt reser med men som du själv får ordna.

Medresenär

Du kan alltid ta med en medresenär. Medresenären ska stiga på och av på samma plats som du och betalar samma avgift som du om det är resa med personbil eller specialfordon. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären hela sin resekostnad.

Bagage

Bagage får medföras i den mängd respektive trafikföretag föreskriver. För resa med personbil eller specialfordon gäller två väskor per resenär. Nödvändigt förflyttningshjälpmedel får alltid medföras.

Betalning av resa

Vid resor med allmänna kommunikationsmedel skickas biljetter och inbetalningskort på egenavgift till dig. Vid resa med personbil eller specialfordon ringer chauffören upp dig för att komma överens om tid för hämtning och lämnar då information om den egenavgift som du ska betala kontant till chauffören.