Bättre kvalitet i vården för dig

Nationella kvalitetsregister, för dig som har kommunal hälso- och sjukvård

Nationella kvalitetsregister

Vi som arbetar med kommunal hälso- och sjukvård inom Skövde kommun strävar efter att göra det så bra som möjligt för dig. Därför är vi anslutna till ett antal nationella kvalitetsregister. Dessa ger oss kunskap om hur vården fungerar och hur den kan förbättras. Detta använder vi för att utveckla och säkra vårdens kvalitet.

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD.

Senior alert
Förebyggande arbetssätt i områdena;

 • Risk att fall
 • Oönskad viktnedgång
 • Få trycksår
 • Ohälsa i munnen
 • Problem med urinblåsan


Svenska palliativregistret
God vård i livets slutskede.

Dessa uppgifter registeras

Vi registrerar exempelvis uppgifter som:

 • Namn
 • Personnummer
 • Resultatet av riskbedömningar
 • Åtgärdsplaner
 • Uppföljningar

 

Alla uppgifter är sekretessbelagda och endast de som fått behörighet att logga in, kan ta del av uppgifterna, exempelvis personal som arbetar på enheten/området.

Statistiken som presenteras från registret är avidentifierad, vilket innebär att inga personuppgifter kan spåras.

Dina uppgifter skyddas

Dina uppgifter är skyddade av sekretess och tas bort när de inte längre behövs. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i registret och få dem rättade om något inte stämmer.

Du kan när som helst få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad. Ta då kontakt med din kontaktman på ditt boende eller i din hemtjänstgrupp. Detta kommer inte att påverka den vård du får.

Ju fler som är med, desto säkrare blir resultaten och kan bidra mer till en ökad kvalité.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan också ringa och prata med följande kontaktperson.
Ring till kommunens kontaktcenter 0500-49 80 00.

 • Veronika Wall, kvalitetshandledare/it-utvecklare