Sektor vård och omsorgs organisation

Sektor vård och omsorg ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade och verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Verksamheten omfattar:
  • ­insatser i hemmet till exempel hemvård, trygghetslarm med mera
  • ­dagverksamhet såsom dagcenter och träffpunkter
  • särskilda boendeformer som äldreboenden, gruppbostäder med mera
  • ­anhörigstöd
  • rehabilitering

Organisationsstruktur