Planprogram för Stadskvarn-Aspelund

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Planprogram för Stadskvarn-Aspelund

Syftet med planprogrammet var att ta fram ett samlat planeringsunderlag för Stadskvarn - Aspelundsområdet. Ett av byggnadsnämnden godkänt planprogram utgör  underlag för kommande detaljplaner inom området där markanvändning, ansvar etc. regleras i detalj.

Programmet beskriver förutsättningarna för att etablera en ny biogasanläggning och nya verksamhetsområden som bl a skall inrymma en ny bussdepå för ca 60-tal bussar inom stadstrafiken. I planprogrammet har mark reserverats för en eventuell flyttning av Skövdes kommunverkstad samt för utbyggnad av Skövde Slakteri. Programområdet omfattar ca 83,7 ha och är beläget i östra delen av Skövde stad. Området begränsas av Varolavägen, Kv Risatorp, Norra Aspelunds-vägen, Norregårdsvägen, Kv Sjödalen och Svesån.

Till planprogrammet hör en behovsbedömning och en separat upprättad miljökonsekvensbeskrivning för den planerade biogasanläggningen.