Planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas eller att områdesbestämmelser behöver ändras eller upphävs så kan du, enligt PBL 5 kap 2-5 §, begära planbesked.

Planbeskedet anger om kommunen avser att påbörja planläggning eller inte i den inriktning som ansökan åsyftar. Om kommunen avser inleda planläggning ska det av beslutet framgå när kommunen bedömer att detaljplanen eller områdesbestämmelsen kan antas.

Positivt planbesked är dock inte en garanti för att en detaljplan slutligen kan antas. Synpunkter och information under samråd kan exempelvis innebära att ändring av inriktning och/eller omfattning behöver göras under detaljplanearbetet.

Om inget annat överenskommits ska beslut om planbesked fattas inom fyra månader sedan fullständig ansökan har inkommit till kommunen. Beslut om planbesked är inte bindande och går inte att överklaga.

Ansökan om planbesked

Innan ansökan om planbesked skickas in via e-tjänsten så uppmuntrar Skövde Kommun till att boka in ett möte för att diskutera förslaget och de förändringar ni önskar att genomföra. Boka en tid för byggdialogen här.

Ansökan görs via e-tjänsten och ska enligt PBL 5 kap 3 § bl.a.  innehålla följande:

 • Beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
 • En karta som visar det område som berörs
 • Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.
 • Önskas besked om vilka planeringsunderlag som kan behövas vid planläggningen så ska detta anges i ansökan.
 • Önskemål om att från Länsstyrelsen få besked om vilka planeringsunderlag som de bedömer behövs vid planläggningen ska även anges i ansökan.

 

Hur hanteras ansökan?

Efter inkommen ansökan görs en bedömning av ansökans syfte och innehåll. Frågor som har betydelse för bedömningen är överensstämmelse med kommunens översiktliga planer och program, överensstämmelse med kommunens visioner, policys och riktlinjer, möjlighet till teknisk försörjning, natur- och kulturvärden, närhet till service, trafikstrukturer, risken för störningar i förhållande till gällande lagstiftning m.m. 

Kostnad

För ansökan om planbesked utgår en avgift enligt kommunens plan- och bygglovtaxa. Kostnaden varierar mellan 11 460 - 22 920 kr beroende på projektets omfattning (indexuppräknat enligt 2024 års prisbasbelopp).

Enkel åtgärd

 • Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 
  Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
 • Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.
 • Kostnad (indexuppräknat enligt 2024 års prisbasbelopp): 11 460 kr

 

Medelstor åtgärd

 • Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något avkriterierna för stor åtgärd.
 • Kostnad (indexuppräknat enligt 2024 års prisbasbelopp): 17 190 kr

 

Stor åtgärd

 • Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
   Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
 • Kostnad (indexuppräknat enligt 2024 års prisbasbelopp): 22 920 kr