Boendestrategiskt program

Förr flyttade människor i stor utsträckning dit jobben fanns. Idag värderar många boendet i första hand. Därför spelar boendefrågorna en avgörande roll i arbetet med att förverkliga Vision Skövde 2025, om att vara en välkomnande region där människor möts, verkar och mår bra och bli 60.000 invånare.

Kommunfullmäktige har antagit boendestrategiskt program för Skövde kommun. Boendestrategiska programmet är ett av verktygen för att nå visionen. Det är ett strategiskt dokument, som ihop med kommunens översiktsplan ÖP2025, skapar förutsättningar för att Skövde ska kunna erbjuda ett varierat boende i attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och bostadsbehov. Det övergripande målet med bostadsplaneringen är att säkra både välfärd och tillväxt i hela Skövde.

Mål och riktlinjer samt åtgärdsplan

Programmet innehåller mål och riktlinjer som är gällande för kommunens samlade arbete med boendefrågor och bostadsbyggnation. Såväl för det löpande, dagliga arbetet som sker i flera förvaltningar inom kommunen, som för större strategiska frågor. För att nå uppsatta mål kommer flera utvecklingsinsatser att krävas utöver det löpande arbetet. Dessa presenteras i en egen åtgärdsplan som är kopplad till programmet.

Programmet (del 1), åtgärdsplanen (del 2) samt bostadsmarknadsanalysen (del 3) finns tillgängliga här nedan.

Ladda ner programmet och bilagorna

 

Revidering av programmet

En revidering av programmet har gjorts under 2018. De antagna riktlinjerna har angivit att del 1, i enlighet med lagstiftningen, ska revideras en gång per mandatperiod medan del 2 och 3 ska ha en tätare uppdateringsfrekvens på vartannat år. För att komma i takt med lagstiftningens regler och de antagna intentionerna kommer en ny riktlinje att behöva antas redan 2020. Den revideringen föreslås göras mer omfattande, med ett inledande arbete under 2019.

Av den anledningen har denna revidering genomförts på ett försiktigt sätt. Ambitionen har varit att försöka göra de revideringar som ansetts nödvändiga och spara de stora genomgripande analyserna till 2019.