Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som talar om hur kommunen planerar för användningen av marken och vattnet i kommunen.

Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande planering och beslut, bland annat vid detaljplaner och bygglov. En översiktsplan antas av kommunfullmäktige.

ÖP 2040
Just nu håller Skövde kommun på att ta fram en ny översiktsplan med en tidshorisont fram till minst 2040. 

Var med och tyck till! Från 19 december 2022 kommer förslaget finnas tillgängligt digitalt här på hemsidan och från 12 januari 2023 utställt på Kulturfabriken i Skövde. Läs mer här

ÖP 2040 planeras att antas av kommunfullmäktige hösten 2024.

ÖP 2025
Skövde kommuns gällande översiktsplan består av de tre dokumenten ÖP2025, Centrala Skövde – fördjupning av översiktsplanen samt Skövde Vindkraftsplan.

Aktualitetsprövning

En aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan har genomförts under hösten 2017-våren 2018. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att översiktsplanen är fortsatt aktuell som underlag vid planering och beslut i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser.