Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som talar om hur kommunen planerar för användningen av marken och vattnet i kommunen.

Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande planering och beslut, bland annat vid detaljplaner och bygglov. En översiktsplan antas av kommunfullmäktige. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, ÖP 2040. Tills att den antas gäller ÖP 2025.

ÖP 2040 – granskning avslutad
Förslaget till ny uppdaterad översiktsplan, ÖP2040, för Skövde kommun har varit utställd för granskning under tiden 2024-01-22 till och med 2024-04-02. Just nu pågår arbete med att sammanställa inkomna synpunkter samt att justera planförslaget och ta fram en antagandehandling. ÖP 2040 beräknas antas av Kommunfullmäktige i oktober 2024.

Läs mer om ÖP2040 här. 

ÖP 2040 - samråd avslutat
Ett tidigare skede i processen att ta fram översiktsplanen var samrådet. Det  är avslutat och alla synpunkter har sammanställts i det som kallas samrådsredogörelse. Med utgångspunkt från den sammanställningen har planförslaget bearbetats och justeras till en granskningshandling

ÖP 2025
Vill du veta mer om den gällande översiktsplanen – läs här