Detaljplan för Västra kvarteret Tegelbruket

 

Detaljplan för Västra kvarteret Tegelbruket


Detaljplanen fanns utställd för granskning mellan den 25 april till 16 maj 2022. 
Inkomna yttranden under granskningstiden och bemötande av dessa redovisas i ett granskningsutlåtande, se nedan. Kommunstyrelsen beslutade om att anta detaljplanen den 5 september 2022. 

Beslutet att anta detaljplanen överklagades av närboende till Mark- och miljödomstolen (MMD). MMD avslog överklagandet den 30 november 2023. 

MMD:s dom överklagades den 20 december 2023 av den klagande till mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som nu ska besluta om ärendet ska beviljas prövningstillstånd.

 

Planområdet är beläget i stadsdelen Mariesjö.

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Science Park Skövdes verksamhet genom att tillskapa byggrätter för kontor, utbildning och ett parkeringshus. Ett allmänt tillgängligt gångstråk - Kunskapsstråket - ska säkerställas tvärs fastigheten Tegelbruket 5.
I den östra delen av planområdet ska en ny lokalgata anläggas. Planen ska även möjliggöra en omvandling av angränsande gator för ny användning och nya trafikslag. Skyddsbestämmelser ska anges för den f.d. tegelugnen och delar av den högresta vegetationen inom Tegelbruket 5.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Västra kvarteret Tegelbruket är överklagad.

Skede

 

Antagna handlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Underrättelse om granskningsutlåtande

Bilaga A - Planprogram för Mariesjö
Bilaga B - MKB till Planprogram för Mariesjö
Bilaga C - Behovsbedömning
Bilaga D - Projekterings-PM Geoteknik
Bilaga E - Miljöteknisk undersökning
Bilaga F - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bilaga G - Riskutredning
Bilaga H - Riskanalys Mariesjöterminalen
Bilaga I - Kulturmiljöutredning och konsekvensbeskrivning
Bilaga J -  Antikvarisk förundersökning och åtgärdsprogram Tegelugnen


Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan