Detaljplan för Risatorp 5 m.fl.

Karta

Detaljplanen fanns utställd för samråd från 7 november till 21 november 2022.

Planområdet är beläget i stadsdelen Timboholm, ca 2 km öster om Skövde centrum.

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av verksamheten på Risatorp 5, samt utökad byggrätt inom hela kvarteret.


Planen syftar också till att möjliggöra utveckling av de allmänna ytorna väster och söder om kvarteret, med en utökning av vägens funktioner, med exempelvis cykelväg och busshållplats. Planen ska även säkerställa möjlighet till gemensam in-/utfart i den östra delen av planområdet.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för .Risatorp 5 m.fl. är i samrådsskedet.

Skede

Samrådshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Geoteknisk undersökning

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan