Detaljplan för Sofiedal 35 m.fl.

Planområdet

Detaljplanen finns utställd för granskning från 26 februari till 10 mars 2024.

Planområdet är beläget i Hentorp i södra Skövde.

Fastigheten Sofiedal 35 är idag bebyggt med radhus och garage. Befintliga bebyggelsen stämmer inte med gällande detaljplan, all bebyggelse har byggts på prickmark. Idag finns ett önskemål om att radhusen byggs till, inom prickmark, med inglasade uterum mot söder och med redskapsbod mot norr. Detaljplanen ska justera byggrätterna inom planområdet efter befintliga förhållanden och utöka byggrätterna för att möjliggöra att radhusen byggs till med inglasade uterum mot söder och redskapsbod mot norr.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Sofiedal 35 m.fl. är i granskningsskedet.

 

Granskningshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Underrättelse
Granskningskrets

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Undersökningssamråd

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan