Förebyggande ungdomssamordnare

De förebyggande ungdomssamordnarnas uppdrag är att arbeta med förebyggande insatser riktade till ungdomar från 13 till 20 år i Skövde kommun. De riktar sitt arbete mot alkohol, narkotika och kriminalitet.

Det förebyggande arbetet syftar till att uppmärksamma sociala problem som kan uppstå för den unge, t.ex. kriminalitet, mobbning, utanförskap, relationsproblem samt riskbruk alkohol/narkotika. Uppsökande arbete, samverkan med olika aktörer, individuella samtal och informationsspridning är vanligt förekommande i de förebyggande ungdomssamordnarnas vardag.

Förebyggande arbete

  • Samverkan med andra aktörer så som skola, fritidsgårdar, Nyeport, polismyndigheten, ungdomsmottagningen samt frivilliga organisationer som arbetar med ungdomar.
  • Lotsning av ungdomar och föräldrar till andra professionella som till exempel ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänstens olika enheter.

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt samtal mellan brottsutövare och brottsoffer. Syftet med medling är att minska de negativa följderna av ett brott. I ett medlingsmöte får brottsutövaren möjlighet att be den utsatte om ursäkt, den brottsutsatte får en form av gottgörelse och de båda får utrymme att bearbeta sina negativa upplevelser av händelsen. Här hittar du mer information om medling vid brott.  

Sociala insatsgrupper (SIG)

Syftet med sociala insatsgrupper är att hjälpa den unge att förhindra/bryta en kriminell livsstil. För att delta i SIG behöver den unge och vårdnadshavare ge sitt samtycke till att personer i den unges nätverk får prata öppet med varandra om den unges situation. Nätverket kan bestå av socialtjänst, polis, skola, fritid och andra personer som har en betydelsefull roll i den unges liv. Här hittar du mer information om SIG.

Youth Aware of Mental health (YAM)

YAM är ett skolbaserat program för ungdomar där de lär sig om och utforskar ämnet psykisk hälsa. Programmet syftar till att stärka medvetenheten om hälsosamma och ohälsosamma livsstilar, och om deras betydelse för den psykiska hälsan. YAM tar upp hur man kan hjälpa sig själv och sina kamrater samt var man kan söka hjälp. Här hittar du mer information om YAM.