Mobilitetshuset Mode

Mobilitetshuset Mode är ett centrumnära parkeringshus för dagshandel, pendling och resor. I listan nedan finns mer information med vad som gäller när du vill parkera här.

  • Parkeringsplatser: 600
  • Infartshöjd: 2,15 m
  • Laddplatser: 24 normalladdning, 6 semi-snabbladdning, fördelat på plan 1-3, vid norra utgången
  • Parkering för rörelsehindrad: 8, fördelat på 7 plan, vid syd-västra utgången
  • Kameraövervakat: Ja
  • Övervakningsbolag: Securitas

 

Hitta hit

Parkeringshuset ligger mellan Hjovägen och Stationsgatan, i direkt anslutning till Regionens hus och Skövde Centralstation. In- och utfart kan ske från båda gatorna via en lokalgata väster om parkeringshuset.

Öppettider

Parkeringshuset har öppet dygnet runt.

Avgift

Alla dagar

10kr/ timme

75kr/dygn

Parkeringsbiljetter

Parkeringsbiljetter betalade i parkeringshuset gäller endast i P-hus Mode och inte på resterande gator i Skövde centrum.

Betalning sker via P-automat eller via SMS/app.

 P-automaterna är belägna vid trapphusen på varje våningsplan. I dagsläget kan du med betalkort maximalt köpa biljett för sex dygn i P-automaterna. Behöver du parkera längre än så, behöver du använda dig av SMS eller app för att betala din parkering.

 I Skövde kan du betala med Parkster (zon 50304) och SMS-park (zon 7434). 

Digitalt parkeringstillstånd

750kr/ månaden

Antal parkeringstillstånd i Mobilitetshuset Mode är begränsat och parkering sker i mån av plats. Ansökan och betalning sker via Parkera.se.
Här ansöker du om P-tillstånd för Mobilitetshus Mode. 

Tillstånd kan sökas månadsvis med möjlighet till automatisk förlängning eller årsvis. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att korrekt registreringsnummer används och eventuellt byte görs av innehavaren via mina sidor på parkera.se.
Parkeringstillståndet är endast giltigt på ordinarie parkeringsplatser det vill säga inte på parkering för rörelsehindrad eller på laddplatser eller på annan plats avsedd för specifikt fordon.
Frågor om betalning hänvisas till Parkera.se.  

OBS!  Just nu kan endast månadsansökan göras. Leverantörsbyte kommer att ske vid årsskiftet 2021/2022. För er som köpt tillstånd som löper in i år 2022, kommer tillstånden att ligga kvar hos Parkera.se tills de löpt ut. Därefter ombeds ni söka tillstånd hos vår nya leverantör.

Laddplatser

I norra delen av parkeringshuset finns 30 laddplatser för elbil. Dessa är fördelade på plan 1-3 med 8 normalladdare och 2 semi-snabbladdare på varje plan.

Ordinarie P-taxa gäller för parkering på laddplatser.
Dygnet runt, alla dagar: 10kr/tim, 75kr/dygn.

Information om tillgängliga uttag
Type 2 Outlet
Normalladdning, max effekt 3,7 kW
Semi-snabbladdning, upp till/max effekt 22 kW

Läs mer om laddplatser i Skövde.

Hur laddar jag?

I dagsläget behöver du endast betala ordinarie P-avgift på platsen.

Observera! Just nu pågår övergång till annat betalsystem för laddning. Därför behövs ingen app för att starta laddning, utan det är bara att plugga in laddaren och laddningen startar. För att stoppa laddningen, tar du helt enkelt ut kabeln och betalar endast din parkeringsavgift likt övrig parkering i huset.

Kameraövervakning

I parkeringshuset finns trygghetskameror för att kunna förebygga och utreda brott. Bevakningen omfattar hela parkeringshuset.

Vår kameraövervakning sker med stöd av intresseavvägning utifrån att vi strävar efter en säker miljö för de som uppehåller sig och parkerar sitt fordon i parkeringshuset.

Dessutom baseras vår intresseavvägning på kriterierna nedan.

- Bildmaterial enbart hanteras av väktare samt att bildmaterial raderas inom 14 dagar från inspelning, vilket bedöms utgöra en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det har upphört.

- Endast en begränsad grupp behöriga anställda ur det bevakningsföretag som har till uppgift att sköta parkeringshusets system för kameraövervakning har tillgång till materialet. Samtliga har skrivit under sekretessförbindelse och har tystnadsplikt. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott. Denna risk anses rimlig i jämförelse med risken för att utsättas för brott om trygghetskameror inte hade funnits i parkeringshuset. Uppgifterna hanteras endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna.

Skövde kommun är personuppgiftsansvarig och ansvarar för kameraövervakningen. Om du har frågor kring vår kameraövervakning kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Här kan du även läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Toalett

Mobilitetshuset är utrustat med en tillgänglighetsanpassad toalett. Den ligger på plan 2, vid bussdäcket mitt emot bussterminalen. För att använda denna betalar du med mobilen, antingen genom att använda Swish eller via sms. Mer information hittar du vid toaletten.

Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd gäller endast på gatumark och inte i P-huset.