Parkeringsutredning

Parkeringssituationen i Skövdes stadskärna har utretts 2019. Här kan du läsa mer om vad utredningen kommit fram till och ladda ner den, antingen som kortversion eller i sin helhet.

Ladda ner parkeringsutredningen

 

Slutsatser i utredningen

Ingen parkeringsbrist idag
Den framtagna utredningen visar att det idag inte finns någon parkeringsbrist i Skövde stadskärna, vare sig för bilar eller cyklar. Det fanns, då studien genomfördes, alltid cirka 450 centralt belägna bilparkeringsplatser lediga, och cirka 130 lediga cykelparkeringsplatser.

De lediga bilplatserna finns framförallt i parkeringshusen Commerce och Vasaporten, men även utmed gatorna, så kallad kantstensparkering. Därtill finns något hundratal lediga platser vid Arenan. Hur många lediga platser det finns varierar dock mellan de olika parkeringsområdena.

Framtiden ser ljus ut
Efterfrågan på bilparkering kommer att öka något i framtiden, men först framåt år 2030 prognostiseras en brist på ett hundratal bilparkeringsplatser i Skövdes stadskärna.

I detta antagande är dock inte parkeringshuset Mode medräknat, med sina 600 bilplatser, eftersom parkeringen inte var i bruk vid studiens genomförande. Detta ger därmed ett överskott av parkeringsplatser i stadskärnan även i framtiden, samtidigt som parkeringshuset Mode kommer vara en reserv för de ytor som tas i anspråk vid framtida bebyggelse.

Dessutom kommer mobility management-åtgärder rimligtvis att minska bilplatsbehovet med ytterligare åtminstone 150-300 bilparkeringsplatser, vilket leder till slutsatsen att det kommer att finnas ett överskott på totalt cirka 300 bilparkeringsplatser i stadskärnan vid år 2030.

För cykelparkeringen visar utredningen inga problem att tillgodose en ökande framtida efterfrågan. Det finns redan idag tillräckligt med cykelparkering i stadskärnan. Dessutom är det enklare att efter hand öka utbudet av cykelparkeringar.

Samhällsutvecklingen påverkar
Den allmänna konjunkturen, ny lagstiftning eller förändringar av regler kring, eller attityder till, bilresande kan dock påverka den framtida efterfrågan mer än vad som antagits i utredningen. I så fall är det sannolikt att parkeringsbehovet minskar.

När det gäller den allmänna teknikutvecklingen och dess inverkan på mobilitet och e-handel baseras utredningen på dagens forskning och erfarenheter, men utvecklingen går snabbt. Klimatmedvetenheten växer, samtidigt som nya tekniker som autonoma fordon utvecklas. Dessa osäkerheter gör att RSD rekommenderar att utredningen ses över inom cirka fem år.

Om parkeringsutredningen

Utredningen syftar till att ge en bättre bild av hur parkeringssituationen ser ut i nuläget och hur kommunen på lång sikt ska arbeta med parkeringsfrågan. Utredningen är framtagen av konsultföretaget RSD tillsammans med Skövde kommun och Skövde Cityförening under vintern 2018/2019.