Blängsmossen

Parker & grönområden

Blängsmossen är en av Skaraborgs största högmossar som lånat drag från de vidsträckta Norrlandsmyrarna. Trots sin storlek är den nästan opåverkad av ingrepp.

Blängsmossen på Billingen är en ca 430 ha stor högmosse. Den är uppbyggd av vitmossor och är en försumpningsmosse, som har uppstått ur en försumpad skog och är alltså inte från början en igenvuxen vattensamling eller sjö.

Mosseplanet är stort och har rikligt med tuvor och höljor där enstaka martallar tronar. Det kantas av stora blöta laggar där växtligheten är som rikast.

Här växer rosling, hjortron och sumpstarr. Sileshåret, som fångar insekter med sina klibbiga blad, växer nedsänkt bland vitmossan. Ljung och klockljung väljer torrare delar av mossen. Ängsullen, med sina snövita ulltottar, prunkar i stora bestånd på sommaren.

Från fågeltornet har man fin utsikt. Härifrån kan man få se rödbena, grönbena och gulärla. På våren kan man höra orrspel eller lyssna till de ensliga tonerna från en ljungpipare. Pärluggla och sparvuggla lockar i vårvinternatten. Den nordliga dvärgbjörken växer i södra delen av mossen. Den påträffas även i de två angränsande mossarna; Fjära- och Våtemossen.

Vintertid kan man få fantastiska skidturer längs det 8 km långa spåret, i gnistrande vinterlandskap eller i fullmånens sken. Blängsmossen avgränsas av ändmoräner i både söder och norr.

Parkering och informationsskylt finns vid Lerdalavägen.