Garparörs naturreservat

Parker & grönområden

Garparör är ett av de bättre exemplen på äldre odlingslandskap i Skövde. Området är mosaikartat och rymmer åkerlappar, öppna betesmarker, lövhagar, igenvuxna lövängar och lövskogar.

I de öppna markerna finns rikligt med stenmurar och odlingsrösen. Tydliga klapperstensvallar är strandlinjer från Baltiska issjön.

I västra delen finns grova, gamla hamlade lindar med fascinerande formationer. Dessa är rika på lämpliga bohål för fåglarna. Många olika naturtyper ger en rik och varierad flora och fauna. Området är viktigt för lövskogshäckande fågel som mindre hackspett. Det är också en intressant fjärilslokal för framförallt nattflygande arter, t ex lindsvärmare.

I Garparörs nordvästra kant finns ett litet bokbestånd och vid Ingasäter, strax väster om Garparör, återfinns Linnés bokar. Träden är sju till antalet och den grövsta boken, som beskrevs redan av Carl von Linné på hans Västgötaresa 1746, bröts vid en storm 1997. Idag återstår en imponerande högstubbe.

Följ strövstigen genom Garparörs hagmarker och ängar. Stigen leder förbi en klapperstensvall från tiden då inlandsisen smälte och Baltiska issjöns strand gick här. Du passerar en lindäng med gamla ihåliga och hamlade träd, d.v.s. träd vars löv och kvistar skördats som vinterfoder. Hamlingen var förr viktig för att få tillräckligt med föda åt kreaturen. Promenadvägen når du från parkeringen, ta bara grusvägen in mot reservatet så kommer du upptäcka den orange skyltningen.

Utmed bäcken som rinner genom Garparör finns rester efter kvarnar och kvarndammar. Här finns också domarringar, rösen och resta stenar. I odlingsrösena växer ofta ask, alm och lind. Göktyta, flugsnappare och nötväcka häckar i de ihåliga träden.

Garparör nås från Mariestadsvägen där det finns p-platser och markerade naturstigar.

Foto: Mårten Bergkvist/Upplev Skövde