Bild på Rydskolan.

Rydskolan

Skolan är belägen i norra stadsdelen Södra Ryd med cirka 6 500 invånare.

Rydskolan är en skola i tiden som har höga mål för sina elever och ser det mångkulturella som en tillgång. En toppmodern skola med fantastiska och välutrustade lokaler. IKT används i stor omfattning. Skolgården med lekredskap, bollplaner och inte minst konstgräsplanen lockar till uteaktiviteter.

Rydskolan omfattar idag förskoleklass till årskurs 6, fritidshem samt anpassad grundskola. Skolan ordnar även undervisning i modersmål och studiehandledning. Det finns också en startgrupp för nyanlända elever. Skolan satsar på små klasser.

För elever som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd finns Elevstödet (ES) bestående av specialpedagoger, speciallärare och elevcoacher. Dessa utgör en del av den samlade elevhälsan där också kurator, skolsköterska, talpedagog och skolpsykolog ingår. Skolan arbetar med flexibla stödinsatser som främjar inkludering. Alla elever tillhör en ordinarie klass, men det finns två mindre avdelningar för elever som behöver ett mindre sammanhang. 

Skolans målbild - VKS

Värdegrunden är oerhört viktig på en skola där många kulturer möts. Det primära målet är att skapa trygghet, förståelse för varandra och lugn på skolan. Alla insatser samordnas och följs upp av Trygghetsteamet.

Kunskap är grunden för elevernas möjligheter till fortsatt utveckling mot ett aktivt yrkesliv. Skolan har höga förväntningar på eleverna. Lärarna möter elever med stor spridning av grundkunskaper och måste individualisera undervisningen utifrån det. Såväl elever med goda studieförutsättningar som de som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd har rätt att utvecklas maximalt.

Språket är en viktig faktor för att kunna få goda kunskaper och utveckla olika förmågor. Skolan arbetar språkutvecklande i alla ämnen genom att utöka elevernas ordförråd, lust att läsa och förståelsen av det talade ordet. Förutom SvA-insatser (Svenska som andraspråk) görs insatser av bland annat skolans språkstödsgrupp.