Samling i en förskoleklass.

Välja skola

Barn som ska börja förskoleklass

Alla sexåringar som ska börja förskoleklass får information hemskickad samt inbjudan till informationsmöten på respektive skola.

Du som vårdnadshavare måste göra ett aktivt skolval oavsett om ditt barn önskar gå på fristående eller kommunal grundskola. Valet gör du via e-tjänsten för skolval, som är öppen under valperioden 2023-10-16 - 2023-11-12. Du som väljer en fristående skola måste även göra en ansökan dit.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att göra ett fullständigt skolval.

Om du inte har tillgång till internet eller möjlighet att skaffa e-legitimation kan du kontakta Kontaktcenter på 0500-49 80 00.

Om du som vårdnadshavare inte gör ett aktivt skolval innan skolvalsperiodens slut kommer ditt barn placeras på den till folkbokförd adress närmaste skola med kvarvarande ledig plats. 

I händelse av att en skola får fler sökande än lediga platser kommer respektive huvudmans urvalskriterier att ligga som grund för urvalet.

Elever som ska börja åk 7

Elever som ska börja i årskurs 7 måste också välja skola. Information om skolvalet samt högstadieskolorna Eriksdalskolan, Helenaskolan, Stöpenskolan och Vasaskolan hittar du i huvudmenyn under "Välja skola inför åk 7"

Skolplacering

Vilka regler som gäller för placering i kommunal grundskola kan du läsa om i "Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola åk 7 i Skövde kommun".

Skolskjuts

Här finns aktuella skolskjutsregler.

Byta skola

Om du har behov av byte av skola för ditt barn under läsåret måste du fylla i blanketten "Ansökan om inflyttning eller skolbyte för åk F-9" .
Om någon önskar välja annan skola under våren beviljas detta normalt endast om det finns särskilda skäl.
 

Anpassad grundskola

Om ditt barn har rätt till anpassad grundskola kan du välja den skolformen, se under "Länkar". Handläggning för barn till anpassad grundskola sker genom barn- och elevhälsan.

Modersmål/nationellt minoritetsspråk

Om ditt barn har annat modersmål än svenska har det rätt till modersmålsundervisning. Med modersmål menas att barnet har grundläggande kunskaper i språket och att det talas dagligen i hemmet. Minst en av föräldrarna har språket som modersmål. 

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ansökan till modersmålsundervisning gör du via e-tjänsten "Modersmålsundervisning, ansökan".

Hantering av kö gällande skolvalet åk 7 då en skola är fullbelagd

1. Elever som inte fått sitt förstahandsval i skolvalet, och som gjort ett aktivt skolval, bildar en kö oavsett om man överklagat eller inte. Kommunens beslutade urvalsgrunder bestämmer ordningen (se "Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola åk 7 i Skövde kommun").

2. Till denna kö läggs därefter elever som kommer in med önskemål om skolplacering efter inflyttning eller ansökan om skolbyte efter skolvalet. Ansökningsdatum bestämmer ordningen. 

3. Kö som bildats i skolvalet upphör vid utgången av första läsåret.