Bild på bok och händer.

Kommunal anpassad grundskola

Den 2 juli 2023 bytte grundsärskolan namn till anpassad grundskola.

I anpassade grundskolan går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna uppfylla grundskolans kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier. Innan en elev placeras i anpassad grundskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras och ett beslut om mottagande i skolformen tas enligt skollagen 7 kap. 5 §. Den anpassade grundskolan är obligatorisk och består av årskurserna 1-9.

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en god grund för fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Undervisningen ska vara flexibel för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål.

Den anpassade grundskolan har en egen läroplan som består av två kursplaner; ämnen och ämnesområden. En elev kan läsa huvudsakligen det ena eller det andra eller en kombination av båda kursplanerna beroende på elevens förutsättningar.

Utbildningen i den anpassade grundskolans ska främja social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans ta till sig, fördjupa och använda kunskaper.

I Skövde finns den anpassade grundskolan på:
  • Billingskolan åk 1-6
  • Rydskolan åk 1-9
  • Vasaskolan åk 7-9

Elever mottagna i anpassad grundskola kan också få sin undervisning i en grundskoleklass på andra skolor i kommunen (integrerade elever).