Bild på gunga.

Välja anpassad grundskola åk 1 eller åk 7

För att söka anpassad grundskola krävs ett beslut enligt skollagen 7 kap 5 §.

Hur väljer du skola?

Vårdnadshavare till elever som ska börja årskurs 1 eller årskurs 7 i anpassad grundskola får information hemskickad samt inbjudan till informationsmöten på respektive skola.

För de elever som ska börja i åk 1 eller åk 7 i anpassad grundskola måste ett aktivt val av skola göras. Som vårdnadshavare väljer du skola för ditt barn via en blankett som publiceras här under aktuell skolvalperiod. Du behöver göra ett aktivt val till de skolor du önskar att barnet ska gå på. Har ni gemensam vårdnad för barnet måste ni båda skriva under blanketten för att valet ska vara giltigt. Ifylld blankett skickas till:

Samordnare för anpassad grund- och gymnasieskola
Skövde kommun
Sektor barn och utbildning
541 83 Skövde

Om du som vårdnadshavare inte gör ett aktivt val av anpassad grundskola eller om ni inte är överens om skolplaceringen, kommer barnet placeras på närmast anpassad grundskola (mätt från folkbokföringsadress) med ledig plats och där barnets behov av fysisk tillgänglighetsanpassning går att tillgodose.

I händelse av att en skola får fler sökande än lediga platser kommer huvudmannens urvalskriterier att ligga till grund för urvalet.

Skolplacering

Vilka regler som gäller för placering i kommunal anpassad grundskola kan du läsa om i "Regler för skolplacering i anpassad grundskola åk 1 och åk 7".

Löpande ansökningar

Vissa ansökningar behöver handläggas utanför skolvalsperioderna för åk 1 och åk 7. Till exempel vid:

  • byte från grundskola till anpassad grundskola
  • byte från en anpassad grundskola till en annan anpassad grundskola
  • inflyttning

Här hittar du blankett för löpande ansökan (länk). Observera att denna ansökan ställs direkt till samordnare för anpassad grund- och gymnasieskola (se adress ovan).

Skolskjuts

Här kan du läsa aktuella skolskjutsregler.

Modersmål/nationellt minoritetsspråk

Om ditt barn har annat modersmål än svenska har det rätt till modersmålsundervisning. Med modersmål menas att barnet har grundläggande kunskaper i språket och att det talas dagligen i hemmet. Minst en av föräldrarna har språket som modersmål. 

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ansökan till modersmålsundervisning gör du via e-tjänsten "Modersmålsundervisning, ansökan" (se under "Länkar").