Insatser för barn, unga och familj

Vilket stöd kan man få från socialtjänsten, efter avslutad utredning?

Ibland visar en utredning att familjen är i behov av stöd från socialtjänsten. Då erbjuds familjen stödinsatser av olika slag.

Den vanligaste insatsen efter en utredning är öppenvård. Där får föräldrar, barn och ungdomar träffa behandlare både enskilt och tillsammans. Genom insatsen får familjer hjälp att exempelvis prata igenom svåra saker tillsammans, bråka mindre och sätta gemensamma regler. Öppenvården kan också ge stöd och behandling om någon i familjen har ett risk- eller missbruk. Andra stödinsatser som kan bli aktuella är exempelvis kontaktfamilj eller kontaktperson.

I sällsynta fall, när problemen är så stora att barnet inte kan bo hemma, kan barnet behöva placeras i en annan familj eller i ett HVB (Hem för vård eller boende). Om socialtjänsten och föräldrarna är överens om detta så är det politiker i kommunen som sedan fattar beslut om placering.

De allra flesta av de insatser som socialtjänsten erbjuder är frivilliga och genomförs tillsammans med familjen. Undantaget är om det finns stor risk för barnets hälsa och utveckling, och de insatser som behövs inte går att genomföra på frivillig väg. I sådana fall kan tvångsvård enligt LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, bli nödvändigt. Här kan du läsa mer om LVU.

Under tiden som stödinsatsen pågår har socialsekreteraren ansvar för att regelbundet träffa barnet, vårdnadshavare och behandlare för att ta reda på hur stödinsatsen fungerar. Vi följer upp om målen med insatsen är uppfyllda, om behoven kvarstår eller om det behövs en annan insats.

Här kan du läsa mer om stödinsatser som erbjuds i Skövde:
Stöd till föräldrar och familj
Stöd till barn och unga

Stöd du kan välja själv 
Stöd och behandling till vuxna