LVU - Lagen om vård av unga

Vad är LVU och vad innebär det?

De allra flesta av de stödinsatser som socialtjänsten erbjuder är frivilliga, och de ges med stöd av Socialtjänstlagen (SoL). Ibland tackar dock en del familjer nej till de insatser som socialtjänsten föreslår - och i de fall där utredningen visat att barnets eller ungdomens hälsa eller utveckling riskerar att skadas allvarligt om vård inte ges, kan Socialnämnden ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Socialtjänsten och nämnden kan alltså inte själva besluta om att omhänderta ett barn, detta beslut fattas av domstol.

Det finns två huvudanledningar till att socialtjänsten ansöker om vård enligt LVU:

  • att barnet/den unge inte har det bra hemma (till exempel om den unge blir utsatt för våld, sexuella övergrepp eller har föräldrar som inte klarar av att ta hand om sitt barn på ett bra sätt)

  • att barnet/den unge själv gör saker som inte är bra och som är svårt att sluta med (till exempel om den unge tar droger, dricker alkohol eller håller på med brott. Det kan också vara så att den unge är aggressiv och ofta hamnar i bråk eller erbjuder sex i utbyte mot pengar eller saker)


Ibland är barnets/den unges situation allvarlig och akut, och socialtjänsten kan inte vänta på beslut från Förvaltningsrätten. Då gör socialtjänsten ett omedelbart omhändertagande. Anledning till ett omedelbart omhändertagande kan vara: fysisk eller psykisk misshandel, sexuella övergrepp, grava brister i omsorgen, något i hemmet som innebär stor risk för skada för barnet, till exempel missbruk eller psykisk sjukdom hos förälder, eller att barnet/den unge själv har ett missbruk, kriminalitet eller annat beteende som riskerar att skada barnet/den unge. 

Efter att Socialnämnden beslutat om ett omedelbart omhändertagande måste beslutet meddelas till Förvaltningsrätten inom en vecka. Förvaltningsrätten bestämmer då om beslutet ska fastställas eller upphöra. Om beslutet fastställs, och Socialnämnden bedömer att barnet/den unge behöver fortsatt vård, så måste en ansökan om vård enligt LVU skickas in till Förvaltningsrätten inom fyra veckor.     

LVU är ett komplement till Socialtjänstlagen, och med hjälp av denna lag har socialtjänsten möjlighet att skydda barn och unga som är under 21 år. 

Här hittar du information från Socialstyrelsen, gällande LVU:
Omhändertagande av barn enligt LVU - information för vårdnadshavare