Utredning kring barn och unga

Vad innebär en utredning? Vad kan den leda till?

 

En utredning innebär att en socialsekreterare samlar in information och gör en bedömning om barnet eller familjen behöver något stöd. Utredningen handlar alltid om barnet och vad barnet behöver. Eftersom vårdnadshavare är ansvariga för sina barns välmående behöver utredningen också handla om vårdnadshavarens förmåga att tillgodose barnets behov.

Alla utredningar görs enligt utredningsmodellen BBIC - Barns behov i centrum, se information längst ner. Utredningen görs i fyra steg:

  1. Planering
  2. Informationsinsamling
  3. Analys och bedömning
  4. Beslut

 I varje steg ska barn och vårdnadshavare göras delaktiga.

En utredning består framförallt av samtal mellan socialsekreteraren, barnet och vårdnadshavare. I en utredning vill vi oftast prata ensam med barnet.

Vi samlar vanligtvis in information från exempelvis förskola, skola och hälso- och sjukvård. Vi kan även ta kontakt med personer som familjen föreslår, som känner barnet och vårdnadshavare väl. Vi har rätt att ta de kontakter som behövs under utredningen.

Syftet med utredningen är att vi ska kunna klargöra hur just era behov av stöd ser ut, med fokus på att barnet ska få sina behov tillgodosedda.

Under utredningen skriver vi ner den information som framkommer. Denna information skyddas av sekretess. Här kan du läsa mer om sekretess inom socialtjänsten.    

En utredning ska vara färdig inom fyra månader. Vanligtvis leder den fram till någon av följande bedömningar: 

  • Det finns inget behov av stöd.
  • Det finns behov av stöd via öppenvårdsinsatser, som familjen tackar ja till. Här kan du läsa mer om våra insatser. 
  • Det finns behov av stöd, men familjen tackar nej.
  • Det finns behov av vård utanför hemmet. Om vårdnadshavare och/eller barn inte håller med och barnet är i behov av skydd kan socialsekreterare ansöka hos Förvaltningsrätten om vård utan samtyckte, enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Här kan du läsa mer om LVU.

 
Överklagan
Om du helt eller delvis inte är nöjd med socialtjänstens beslut har du rätt att överklaga, vilket görs skriftligt. Socialnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Här kan du läsa mer om överklagan.


BBIC - Barns behov i centrum
BBIC är en utredningsmodell som fokuserar på barnets behov och föräldrars förmåga att tillgodose dessa. Triangeln nedan visar de områden som en utredning kan inriktas på. Socialsekreterarens roll är att sammanställa den information som kommit fram i utredningen och göra en bedömning av stödbehovet.