FÖP Centrala Skövde

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

fordjupad oversiktsplan

FÖP Centrala Skövde

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt i centrala delarna av Skövde, en blandstad som bidrar till ett levande centrum.

Ett drygt tiotal förtätningsområden har identifierats, samtidigt som stor vikt läggs vid huvudstråk för gång- och cykel samt utveckling av mötesplatser, parker och grönområden. Planförslaget utgår från Skövdes roll i regionen, kravet på hållbar utveckling och regionala och kommunala styrdokument.

En fördjupning av översiktsplanen för centrala delen av Skövde vann laga kraft 2016-06-28. Handlingarna till planen finns som pdf till höger under dokument.