Ta del av förslag till ny översiktsplan för Skövde kommun

Skövde växer och världen förändras. Vi står inför en framtid som ställer nya krav på hur vi tänker och agerar, därför har Skövde kommun tagit fram ett förslag till översiktsplan – ÖP 2040.

Skövdes kommun och stad växer och det vill vi ska fortsätta samtidigt som det måste vara inom planetens gränser och med fokus på de som bor och verkar i vår kommun. Budskapet för arbetet med översiktsplanen (ÖP) är att vi ska skapa Hållbar utveckling med medborgarna i fokus. Med det menas bland annat att de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska finnas med i hela arbetet, när beslut fattas och avvägningar görs som leder fram till förslaget. 

En översiktsplan är vägledande i hur kommunen vill använda mark och vatten. Översiktsplanen visar var kommunen vill bygga, var vi ska bevara naturområden och hur vi vill utveckla vår infrastruktur. 

Beslut om uppdrag att ta fram en ny översiktsplan fattades av kommunstyrelsen i mars 2021. Den 12 december fattade kommunstyrelsen beslut om  att samråda det första förslaget, samrådshandlingen. Det förslaget visas upp för allmänhet, företag, myndigheter med fler i det som kallas samråd.  

Digital översiktsplan - klicka här 

Samråd

Från den 19 december 2022 till den 28 februari 2023 finns förslaget att ta del av digitalt här på hemsidan. Mellan 12 januari och 25 februari 2023 är det även möjligt att besöka Kulturfabriken för att se utställningen. Besök oss gärna och ta chansen att lämna dina synpunkter om vårt framtida Skövde!

Träffa tjänstepersoner och politiker för att diskutera och ställa frågor kring planförslaget. Informationsmöten hålls på Kulturfabriken, Rådmansgatan 28, Skövde:

9 februari kl. 18.00 – 19.30

Under samrådet kommer förslaget att presenteras på flera sätt och vid olika tillfällen, allt för att engagera och informera många människor. Lever och verkar du i Skövde kommun så påverkas du av översiktsplanen, ta därför tillfället i akt att ta till dig förslaget, prata med oss och lämna synpunkter. 

Efter samrådet arbetas förslaget om vid behov innan det visas upp igen i granskningen som startar årsskiftet 2023/-24. Även då är det möjligt att lämna synpunkter. Efter det tas en antagandehandling fram och antas av kommunfullmäktige under hösten 2024.  

Långsiktighet är nyckeln

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument som pekar ut vägen framåt och skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Vision Skövde visar en målbild som konkretiseras i översiktsplanen som alla i kommunen kan vara med och medverka till. 

För att översiktsplanen ska stå stadigt under en längre tid har fokus under den första delen av arbetet varit den politiska dialogen. Det är viktigt med en politisk samsyn över partigränserna om de stora övergripande frågorna och varåt Skövde ska sikta. Samtidigt finns de tankar som medborgare har lyft vid dialoger som genomförts de senaste åren med i arbetet. Samtal har också förts med andra  referensgrupper. Resultatet är samrådshandlingen som väver ihop hela det inledande arbetet till en helhet.

Översiktsplanen  beskriver hela kommunens användning av mark och vatten, vilka hänsynstaganden som måste göras och vad konsekvenserna för miljö, människor och ekonomi kan bli. En ny del i ÖP 2040 är utvecklingsinriktningen, den del som visar de större strategiska frågorna och sambanden. 

Projektet leds av sektor samhällsbyggnad men kommunens alla sektorer och bolag finns med i arbetet på ett eller annat sätt.  

Vill du veta mer om översiktsplanen – kontakta projektledare Hanna Asp via Kontaktcenter.
Vill du veta mer om kommunens hållbarhetsarbete finns information att läsa här.