Arbete pågår med ny översiktsplan för Skövde kommun

Skövde växer och världen förändras. Vi står inför en framtid som ställer nya krav på hur vi tänker och agerar, därför arbetar Skövde kommun med ett förslag till ny översiktsplan – ÖP 2040.

 

Skövdes kommun och stad växer och det vill vi ska fortsätta samtidigt som det måste vara inom planetens gränser och med fokus på de som bor och verkar i vår kommun. Budskapet för arbetet med översiktsplanen (ÖP) är att vi ska skapa Hållbar utveckling med medborgarna i fokus. Med det menas bland annat att de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska finnas med i hela arbetet.

Översiktsplanen beskriver hela kommunens användning av mark och vatten, vilka hänsynstaganden som måste göras och vad konsekvenserna för miljö, människor och ekonomi kan bli. Översiktsplanen visar bland annat vilka områden kommunen bedömer som lämpliga för byggnation, var vi ska bevara naturområden och hur vi vill utveckla vår infrastruktur. 

En ny del i ÖP 2040 är utvecklingsinriktningen, den del som visar de större strategiska frågorna och sambanden. 

 

Granskning

Från den 22 januari 2024 till och med 2 april 2024 ställdes förslaget till ÖP2040 ut för granskning med möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter granskningstiden tas en antagandehandling fram och ÖP2040 beräknas antas av kommunfullmäktige i oktober 2024. 

Det är fortfarande möjligt att se hur granskningsförslaget såg ut. Se under rubriken Handlingar.

 


Samråd

Från den 19 december 2022 till den 28 februari 2023 visades det första förslaget upp för allmänhet, företag, myndigheter med fler och det var möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet har alla synpunkter sammanställts i det som kallas samrådsredogörelse. Bland annat med utgångspunkt från inkomna synpunkter har planförslaget bearbetats och justeras till en granskningshandling.

Vill du veta mer om vad en översiktsplan är så kan du titta på Skövde kommuns vodd - Hälta hälta - Om Översiktsplan 2040. Notera dock att vodden är inspelad i december 2022 inför samrådet. Datum, tid och plats som anges i vodden är därför inte längre aktuella. 

Det är fortfarande möjligt att se hur samrådsförslaget såg ut. Se under rubriken Handlingar.

 

Långsiktighet är nyckeln

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument som pekar ut vägen framåt och skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Översiktsplanen ger stöd och vägledning att nå målen i Vision Skövde 2040. 

För att översiktsplanen ska stå stadigt under en längre tid har fokus under den första delen av arbetet varit den politiska dialogen. Det är viktigt med en politisk samsyn över partigränserna om de stora övergripande frågorna och varåt Skövde ska sikta. Samtidigt finns de tankar som medborgare har lyft vid andra dialoger som genomförts de senaste åren med i arbetet. Samtal har också förts med flera  referensgrupper. Här går att läsa mer om dialoger under arbetet.

Beslut om uppdrag att ta fram en ny översiktsplan fattades av kommunstyrelsen i mars 2021.

Projektet leds av sektor samhällsbyggnad men kommunens alla sektorer och bolag finns med i arbetet på ett eller annat sätt.  

Vill du veta mer om översiktsplanen – kontakta projektledare Maria Palmqvist via Kontaktcenter.
Vill du veta mer om kommunens hållbarhetsarbete finns information att läsa här.