FÖP Centrala Skövde

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt i centrala delarna av Skövde, en blandstad som bidrar till ett levande centrum.

Ett drygt tiotal förtätningsområden har identifierats, samtidigt som stor vikt läggs vid huvudstråk för gång- och cykel samt utveckling av mötesplatser, parker och grönområden. Planförslaget utgår från Skövdes roll i regionen, kravet på hållbar utveckling och regionala och kommunala styrdokument.

En fördjupning av översiktsplanen för centrala delen av Skövde vann laga kraft 2016-06-28. Handlingarna till planen finns som pdf till höger under dokument.