En gata där en häck finns precis i anslutning till gatan

Häckar och buskar

Alla fastighetsägare uppmanas att beskära träd, buskar och häckar för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar. Växtligheten får inte skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra gaturenhållning och snöröjning.

Över gångbana måste den fria höjden vara minst 2,5 m. Växtligheten får inte heller breda ut sig utanför tomtgräns. Över cykelbana måste den fria höjden vara minst 3,2 m.

På hörntomt får växtligheten inom den så kallade sikttriangeln inte vara högre än 80 cm över gatunivån.

Enligt Plan- och bygglagen är det fastighetsägarens ansvar att se till att olägenhet för trafik inte uppkommer (PBL 8 kap 15 §).

Felanmälan sker till Kontaktcenter. Tillsynsmyndighet är byggnadsnämnden.