Snöröjning och halkbekämpning

Med vintersäsongen kommer snö och halka. Vi som kommun ansvarar för en stor del av snöröjningen och har beredskap dygnet runt för att så snabbt som möjligt se till att du säkert kan ta dig fram på våra vägar, gång- och cykelbanor.

En plogbil som röjer snö på en parkering.

Blir det en snörik vinter? Denna fråga ställer sig nog många och särskilt vi som arbetar yrkesmässigt med vinterväghållning. Hos oss finns det under vintersäsongen alltid en arbetsledare i beredskap med ansvar för att natt som dag ha koll på väder och väglag.

Vid snöfall gör arbetsledaren en bedömning om vilken insats som krävs. En full snöröjningsinsats är mycket tids- och resurskrävande.  

Ansvar för underhåll, snöröjning och halkbekämpning

De olika vägarna i kommunen har olika väghållare som tillsammans ansvarar för att vägnätet underhålls och är säkert att använda oavsett väder. Även fastighetsägare har ett  ansvar för intilliggande trottoarer och gator.

Kommunen

Snöröjning, underhåll och halkbekämpning av det kommunala vägnätet, torg, parkeringsplatser och gång- och cykelvägar.

Trafikverket

Snöröjning, underhåll och halkbekämpning på riksvägarna till, från och genom Skövde.

Enskild väghållare

De vägar som inte är kommunala eller statliga är enskilda vägar och där ansvarar vanligen en fastighetsägare, samfällighet eller vägförening för snöröjning, underhåll och halkbekämpning. Detta gäller vanligen mindre landsbyggdsvägar eller vägar som tillhör enskilda bostadsområden.

Fastighetsägaren

Skotta och halkbekämpa trottoaren vid den egna fastigheten, att bryta snövallen i gatukorsningar, att snö inte skottas ut från tomten ut på trottoar eller gatumark, att grenar inte växer ut och hindrar trafikanter eller snöröjningsfordon, att hålla rännstensbrunnar vid din fastighet fria från snö och is för att minska problemen vid snösmältningen. 

Vi använder vissa trottoarer/gångbanor för att lägga upp snön på. Där behöver inte du som fastighetsägare snöröja. Vilka gator detta gäller hittar du på vinterväghållningskartan.

Om du vill hämta några hinkar stenflis till trottoaren går det bra att göra det från vårt förråd vid parkeringen på Verkstadsvägen 4. Vi fyller på under vardagar, det finns risk att det tar slut under helger. 

Karta över kommunens vinterväghållning

På vår karta över kommunens vinterväghållning hittar du vilka vägar som vinterväghålles och på vilket vis. Du kan bland annat se vilka gator och vägar som kommunen vinterväghåller, var det saltas  och vilka trottoarer som fungerar som snöupplag.

Gå vidare till kartan

Vanliga frågor

Hur fungerar prioriteringen av gator? 

Vi prioriterar snöröjningen i följande ordning:

1. Huvudvägnätet där bussar kör sina turer, vägar till sjukhuset och/eller extra utsatta områden.

2. Gång- och cykelvägar som tillhör huvudstråken.

3. Resecentrum och kommunala fastigheter så som äldreboenden, skolor och förskolor.

4. Villagator och övriga gator samt resterande gång- och cykelvägar.

Vem ansvarar för vallar vid garageuppfarter?

När vi snöröjer vid garageuppfarter bildas ofrånkomligt en snövall. Våra entreprenörer försöker minimera denna, men snövallen kan inte undvikas helt.

Frågan om vem som ansvarar för att ta bort snövallen har prövats rättsligt. I korthet innebär utslaget att kommunen visserligen har ansvaret, men samtidigt har rätt att prioritera arbetet. Att ta bort vallen framför garageinfarter prioriteras lågt i förhållande till övrig röjning av vägnätet och gångvägar. För att få bort snövallen inom önskad tid kan därmed fastighetsägaren själv vara tvungen att ta bort vallen. 

När börjar ni snöröja?

Vi påbörjar en snöröjningsinsats på huvudvägnätet och cykelbanorna när det har fallit 3 - 6 cm snö. På övriga gator påbörjas snöröjning när 6 - 10 cm snö har fallit. Detta är ungefärliga mått och det kan förekomma avvikelser. 

Varför använder ni stenflis istället för sand och grus?

Vi använder oss av stenflis som har en storlek 4-8 mm. Det används istället för naturgrus eftersom det ligger kvar bättre och därför ger bättre effekt när det växlar mellan plus- och minusgrader. Naturgrus smälter vid varmare väder ner i isen och förlorar sin effekt. Det är också svårare att ta upp vid vårstädningen än stenflisen.

Naturgrus anses anses också vara en ändlig resurs som helst ska ligga kvar i våra marker för att rena vårt grundvatten. Vi har det krossade material som vi använder i vår närhet, detta innebär minskade transportkostnader samt en minskad miljöpåverkan.

Vad använder ni för vägsalt och på vilket vis?

Vi använder saltlake som är avsett för halkbekämpning, samma som Trafikverket använder, och saltar i förebyggande syfte. Vid halka saltar vi gator där det är hög trafiktäthet, är backig terräng eller går kollektivtrafik och skolbussar. Salt är mycket mer effektivt än stenflis och ligger kvar bättre. Utan saltet skulle vi halkbekämpa flera gånger varje dag när det är halka.

Från att vi kallat ut saltbilarna kan det dröja upp till fem timmar innan vi saltat hela huvudvägnätet. Det kan ta ännu längre tid om det är så mycket snö att de måste ploga samtidigt som de saltar eller om de måste köra i rusningstrafik. 

Hur gör jag om ni missat en plats eller har synpunkter på snöröjningen?

Om du misstänker att något har missats eller har synpunkter på utförandet kan du höra av dig till vårt Kontaktcenter. De vidarefordrar ärendet så att vi kan undersöka vad som hänt.

Alla förare har GPS i sina fordon så att de kan se om de har fått med allt i sitt område. Förhoppningsvis är det inte missat utan vi har helt enkelt inte hunnit med allt, eller så har det fortsatt att snöa så det inte syns att vi redan kört. Då kör vi en runda till.

Om vi behöver åtgärda en plats igen har vi ofta svårt att uppge någon exakt tidpunkt. I förhållande till övrig snöröjning åtgärdar vi det så snart det är möjligt.

Vilken tid på dygnet snöröjer ni?

Vi snöröjer efter behov vilket innebär att arbetet kan ske när som helst på dygnet. 

Vilka gång- och cykelvägar vinterväghålles? 

Alla gång- och cykelvägar vinterväghålles, med några få undantag, då sitter det en skylt som informerar om detta. Exakt vilka hittar på vår karta över kommunens vinterväghållning.

Var börjar ni någonstans?

Olika förare ansvarar för olika områden och utgår från en beställning och karta från kommunen. Föraren lägger sedan själv upp rutten inom sitt område så att den blir effektiv med så lite tomkörning som möjligt.