Snöröjning

Vintern kan innebära halka och snödrivor. Vi har beredskap för snöröjning och försöker underlätta för dig att ta dig fram både på vägar och gång- och cykelbanor.

Blir det en snörik vinter? Denna fråga ställer sig nog många och särskilt vi som arbetar yrkesmässigt med vinterväghållning. Vi har en arbetsledare i beredskap med ansvar för att ha kontroll på väder och väglag, natt som dag samt maskinförare. Sammantaget är ett 50-tal personer involverade i snöröjningen, varav flertalet utgörs av privata entreprenörer. Det är en omfattande insats som dras igång vid ett snöfall.

Det är vi tillsammans (kommunen, Trafikverket och du som fastighetsägare) som ansvarar för snöröjningen.

Karta kommunens vinterväghållning

Aktör Ansvarsområde
Kommunen Snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet, totalt cirka 23 mil gata, bussgator, torg, parkeringsplatser och 13 mil gång- och cykelvägar
Trafikverket

Riksvägarna till, från och genom Skövde

Fastighetsägaren

Skotta och halkbekämpa trottoaren vid den egna fastigheten, att bryta snövallen i gatukorsningar, att snö inte skottas ut från tomten ut på trottoar eller gatumark, att grenar inte växer ut och hindrar trafikanter eller snöröjningsfordon, att hålla rännstensbrunnar vid din fastighet fria från snö och is för att minska problemen vid snösmältningen

 

Snöupplag och halkbekämpning

Vi använder vissa gångbanor för att lägga upp snön på. Där behöver inte du som fastighetsägare snöröja själva gångbanan. Vilka gator detta gäller hittar du under här (markera lagret snöupplag på trottoar).
 
Om du vill hämta några hinkar stenflis till trottoaren går det bra att göra det från vårt förråd på Verkstadsvägen 4.
 

Några goda vinterråd

  • Förse dig själv och ditt fordon med utrustning som är anpassad till årstiden och vädret, tex dubbdäck till cykel, reflexer, broddar.
  • Tänk på barnen i vintertrafiken. De både ser och hör trafiken sämre.
  • Respektera parkeringsbestämmelser. En felparkerad bil kan resultera i att snöröjningen inte kan genomföras på ett tillfredställande sätt.
  • Anpassa hastigheten till väglaget, håll rejält avstånd till framförvarande bil och sakta in tidigare vid övergångsställen.

 

Vad kostar det att snöröja?

Kostnaden för en enda full snöröjningsinsats är cirka 350 000 kr. Skövde kommuns anslag uppgår till åtta miljoner kr/år för snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö samt sandupptagning på våren.

Öppning av garageinfarter

När snösvängen drar förbi bildas ofrånkomligt en snövall vid garageinfarter. Våra entreprenörer försöker minimera denna, men snövallen kan inte undvikas helt.

Frågan om vem som ansvarar för att ta bort snövallen har prövats rättsligt. I korthet innebär utslaget att kommunen visserligen har ansvaret, men samtidigt har rätt att prioritera arbetet. Att ta bort snö från garageinfarter får prioriteras lågt. För att få bort snön inom den för fastighetsägaren önskad tid kan alltså fastighetsägaren själv vara tvungen att ta bort vallen alternativt anlita någon som gör det.