Bild på vatten med stenar som en bro

Adoption

Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha ett medgivande från socialnämnden.

De formella kraven för att få ta emot adoptivbarn är att de/den sökande fyllt 18 år och att de blivande föräldrarna är gifta med varandra eller har ingått partnerskap. Även ensamstående kan få adoptera barn. Mer information finns på hemsidan tillhörande Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), se länk under Relaterad information. Samhället har ett stort ansvar för adoptioner.

Föräldrautbildning

För barnets skull måste förberedelsen som samhället erbjuder blivande adoptivföräldrar vara så grundlig som möjligt. Alla som vill adoptera barn från utlandet måste därför delta i en av kommunen anvisad föräldrautbildning. Vänd dig till Familjerätten för att få veta mer om adoption.