Insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av stöd.

Målet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS krävs först att du ingår i någon av lagens tre personkretsar. Personkretsarna omfattar personer med:

  1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

I LSS finns följande insatser:

  

Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Du betalar däremot för de kostnader som kan uppstå för dig i samband med insatsen, exempelvis kostnader för mat, resor, boende och liknande.