Planering
Projektering Här är vi nu
Upphandling
Byggnation
Färdigställt

Asketorpa damm fisktrappa

Idrott och kultur

Dämmet vid Asketorpa kvarn som ska byggas ut med en faunapassage, även kallad fiskväg. Vald lösning innebär att dammen blir passerbar för samtliga på platsen förekommande fiskarter.

Det här gör vi

Dämmet vid Asketorpa kvarn ska byggas om med en fiskväg. Syftet är att det underlätta för det befintliga fiskebeståndet att passera fördämningen som idag utgör ett vandringshinder.

År 2015 ansökte kommunen i efterhand för vattenverksamhet gällande reparationsarbeten av dammluckorna till dammen vid Asketorps kvarn, som brustit. Det blev under 2014 kritiskt att laga dessa då vattenståndet i Ösan sjönk och Volvo Powertrain AB inte kunde ta in kylvatten från vattendraget.

Ett omfattande utredningsarbete har genomförts och Skövde kommun har sökt om att lagligförklara dammen samt tillstånd för vattenreglering och anläggande av en ny fiskväg (faunapassage)

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan för närliggande fastigheter och trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas på överseende med de besvär som kan uppstå.

Eftersom kvarnen ligger relativt avskilt så tror vi inte att allmänheten kommer påverkas nämnvärt.

Tyngre transporter till och från området planeras i huvudsak föras via den nedlagda järnvägen (norr om väg 49) men även via den lilla framfartsvägen under broarna.

Tidplan

Projektstart: 2023                     
Projektering: 2024                    
Anbudsförfrågning: 2024                          
Byggstart: 2025                                                               
Slutbesiktning: 2025

Projektkostnad

Bedömt projektkostnad är 3,5 miljoner.