Planering Här är vi nu
Projektering
Upphandling
Byggnation
Färdigställt

Badhusgatan Norra

Gator och parkering

Skövde kommun önskar utveckla Badhusgatan till en mer stadsmässig gata. Målet är mindre fokus på genomgående biltrafik för att i stället skapa utrymme för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik samt mer grönstruktur och träd längs gatan. Dessa målsättningar tar avstamp i den fördjupade översiktsplanen för Skövde centrum. Detta projekt sträcker längs Badhusgatans norra del mellan Staketgatan och Majorsgatan.

Varför bygger vi om?

Skövde växer och vi blir allt fler invånare. I ett växande Skövde behövs fungerande infrastruktur och eftersom Arenaområdet är ett omvandlingsområde behöver Badhusgatan byggas om för att möte framtidens behov.

I dagsläget finns även en skyfallsproblematik som kräver att gatans höjder justeras.  

Denna del av Badhusgatan är en av stadens mest trafikerade sträcka med kollektivtrafik så stort fokus ligger på att skapa bra förutsättningar och framkomlighet för kollektivtrafiken.

Vad gör vi och hur kommer det påverka dig

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Befintligt ställverk på östra sidan kommer flyttas och kvarter Motorn ska exploateras och bebyggas med bostäder. Anläggningsarbete kring ledningsflytt sker under vintern 23/24 och delar av vägområdet och gång- och cykelvägen kommer påverkas och delvis stängas av.

När ombyggnationen av hela gatan påbörjas under 2025 kommer stora delar av Badhusgatan sänkas och i nordöstra delen kommer det anläggas någon form av damm för att ta hand om skyfallsvattnet. Nya vatten- och avloppsledningar kommer förläggas i Badhusgatan och gatan kommer återställas med en ny sektion med bredare gång- och cykelbanor, fler träd och nya busshållplatser.

Här kan du läsa mer om flytten av ställverket som har startat: Flytt av ställverk

Tidplan

    Projektstart: 2022                     
    Planering: 2023 - 2024
    Projektering: 2024 - 2025
    Byggstart: 2026                                                                 

Slutbesiktning: 2027