Detaljplan
Projektering gata
Byggnation Här är vi nu
Klart

Trädgårdsstaden etapp 3

Bostäder

Startskottet för den nya stadsdelen Trädgårdsstaden gick i november 2009 och kommer bestå av flera etapper. Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är en småskalig, sammanhållen bebyggelse med tydliga gränser mot gator, platser och omgivningar. Flerfamiljshus blandas med radhus, parhus och friliggande villor samt handel och kommunal service.


Trädgårdsstaden etapp 3 ligger i nordöstra delen av Skövde, söder om Gamla Törebodavägen och norr om etapp 2. Hela planområdet för etapp 3 omfattar en areal på cirka 31 hektar och kommer att rymma ca 450 bostäder. Fastigheterna är planerade för flerbostadshus, radhus och småhustomter.

Grundarbetet med alla gator och ledningar är klart och många hus står redan på plats. Även en lekplats är färdigställd.

För Trädgårdsstaden finns en virituellrundvandring att ta del av.

 

Flera av de exploatörer som tilldelades mark genom markanvisning i del ett av den tredje etappen är också igång och bygger. Dessa är: Trähusstaden Sverige AB, SC Gruppen AB, Ekeblad Bostad AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Badhustorget Privatbostäder AB och Götenehus AB.

Under våren 2021 gick en intresseförfrågan för del 2 av Trädgårdsstaden etapp 3 och genom den valdes följande exploatörer ut.

För kvarter Kryddgården; Johannes Norlander Arkitektur samt Development partner
För kvarter Slangvindan; FHV Mark AB
För kvarten Torkvindan och Lyktan; Byggjobbarna i Götaland
För kvarter Plantan; Swebostad
För kvarter Korgstolen; GBJ bygg

Vi tror att dessa exploatörer kommer att bidra till god och trevlig bebyggelse i Trädgårdsstaden.

Exploatörerna har erhållit markreservation på tre månader för att fortsätta arbeta med deras förslag på byggnation för de olika kvarteren och kommer när de jobbat färdigt erhålla markanvisning för att sedan köpa fastigheterna.

Tomtsläpp

Den 4 juli 2022 släpptes 9 tomter i Trädgårdsstaden etapp 3,  fastigheterna Grindstolpen 1, 2 och 3 samt Klätterväxten 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Intresseförfrågan var öppen till 17 augusti. Tomterna har nu fördelats och de som tilldelats har fram till den 16 september på sig att tacka ja till tomten.  För de som blivit tilldelade en tomt hölls en informationsträff den 8 september. Den presentationen som visades hittar du här. 

Detaljplan

Detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 3 vann laga kraft 2018 och den hittar du här.   Du kan även läsa bygganvisningarna som tagits fram för friliggande bebyggelse i kvartert Grindstolpen och kvarteret Klätterväxten. 
Övriga dokument som hör till detaljplanen finner du i nedan.

-Dagvattenutredning

-Miljöteknisk undersökning

-PM Geoteknik

-Planprogram 

-Kvalitet och gestaltningsprogram