Detaljplan Här är vi nu
Projektering
Byggnation

Locketorp

Verksamhetsmark

Skövde får flera förfrågningar om att kunna tillhandahålla verksamhetsmark för större etableringar. Därför tas en ny detaljplan fram för området som idag används som flygplats.

För området, som ligger ca 1 mil från Skövde, pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Planen möjliggör för etableringar av större industrier och därmed skapas förutsättningar för tusentals nya arbetstillfällen. Detaljplanen är ute på granskning och förväntas antas till hösten 2022. Mer om detaljplanen kan du läsa här.

Ytan som planläggs är ca 308 ha stor, varav 189 ha är verksamhetsmark som får bebyggas till 50%.

För att klara av att tillgodose områdets infrastruktur ses bland annat byggnation av möjlig gång- och cykelväg till platsen över. Dessutom utreds vilka ledningar som behövs, deras kapacitet samt hur de ska dras till området.

Dagvatten och markmiljö mm undersöks också. Just nu pågår en förstudie för att ta reda på möjlig saneringsmetod för Pfas som finns lokaliserat inom området.