Detaljplan
Projektering
Tomtsläpp Här är vi nu
Byggnation
Klart

Björkebacken etapp 3 och 4, Stöpen

Bostäder Gator och parkering

I västra delarna av tätorten Stöpen ligger utvecklingsområdet Björkebacken. Under de senaste åren har etapp 1 och 2 byggts och nu pågår byggnation för fullt i etapp 3. Vi arbetar nu även med att möjliggöra för bostäder i etapp 4. Just nu släpper Skövde kommun dessutom villatomter i området!

Björkebacken

Björkebacken är beläget i Stöpen ca 10 km norr om Skövde centrum. Området angränsar till Garpängebäcken i söder, Stöpens motionsspår i väster, Sätersvägen i norr och villabebyggelse samt Björkebacksvägen i öster. Projektet möjliggör uppförande av bostäder, förskola samt mindre kontor i naturnära läge. Etapp 3 omfattar ca 110 bostäder, fördelat på radhus/grupphus, flerbostadshus samt ca 30 villatomter till kommunens tomtkö. Av dessa säljs 13  tomter via exploatör. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft och går att finna i Skövdes detaljplankarta.

Vad har gjorts i Björkebacken

Innan byggnation av bostäder kan börja måste infrastruktur finnas på plats och i december 2021 börjde arbetet med  ledningar och gator.  I första skedet anlades gator och cykelvägar som tillhör Björkebacken etapp 3. När mer av Stöpen exploateras behöver vi även utvidga vår dagvattenhantering, därför anläggs en dagvattendamm. Entreprenör för markarbetet är Anläggningsgruppen. För att få en tydligare bild av vad som ska göras kan du trycka på länken Översiktsplan längst ner på sidan. 

Tidplan

Produktionsstart för projektet var vintern 2021.
De första villatomterna i etappen släpptes till tomtkön i november 2022.
Etablering av bostäder sker kontinuerligt under 2023.
I januari och april 2023 har ytterligare villatomter släppts till kommunens tomtkö.

Exploatörer

Efter en intresseförfrågan för Björkebacken etapp 3 erhöll sammanlagt 4 exploatörer markreservation i området. För byggnation av friliggande suterränghus har 6 tomter reserverats för Skövdevillan, medan Grimstorps Byggkomponenter/Nässjöhus reserverat 7 stycken. Samtliga dessa suterränghus ska i första hand erbjudas kommunens tomtkö.  Vidare har Swebostad erhållit markreservation för byggnation av radhus och Brixly för byggnation av lägenheter i flerbostadshus.

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har överseende med de besvär som kan uppstå.