Detaljplan
Projektering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Motorblocket

Verksamhetsmark

Verksamhetsområdet Motorblocket ligger i Hasslum. Området är till för industriverksamhet och uppgår till cirka 123 00 kvadratmeter. För tillfället är kvartersmarken inte till salu eftersom vägsystemet kring Hasslum håller på att utredas.

Motorblocket

Området Motorblocket ligger i Skövde, norr om Hjovägen i Hasslum. Området utgörs av marken mellan Räddningsvägen och gamla Karlsborgsbanan.

Vad ska göras i området?

Projekt Motorblocket upptar en yta om cirka 162 000 kvadratmeter. Största delen är kvartersmark, cirka 124 000 kvadratmeter. Därutav utgör fastigheten Motorblocket 1 cirka 123 000 kvadratmeter. Kvartersmarken är planlagd för industri som inte är störande för omgivningen.

I den östra delen är cirka 38 000 kvadratmeter avsatt till allmän plats i form av natur och gata. Naturmarken är cirka 35 000 kvadratmeter och gatan, i form av en 300 meter lång lokalgata, cirka 3 000 kvadratmeter.

Där lokalgatan går in till kvartersmarken finns en tillfällig anslutningsväg som är bommad. Kvartersmarken har nämligen inte tagits i anspråk för den tänkta verksamheten utan den har sedan 2013/2014 använts av Volvo för deponering av gjutsand. Deponeringen innebär att området terrasseras och framtida byggnation underlättas.

Marken kommer att säljas till företag som uppfyller ställda krav i detaljplanen.

För tillfället är kvartersmarken inte till salu eftersom vägsystemet kring Hasslum håller på att utredas.

Tidplan

För området gäller “Detaljplan för Hasslum, utökning av industriområde” som antogs den 13 juni 1996 och “Detaljplan för Hasslum västra och del av kvarteret Motorblocket” som antogs den 4 augusti 2008.

Lokalgatan har delvis byggs ut men inte färdigställts. Den kommer att färdigställas först när kvartersmarken säljs. Troligtvis kommer dock en omprojektering krävas. Orsaken därtill är utredningen av vägsystemet kring Hasslum.

Marken kan säljas som kvartersmark tidigast 2026/2027. Den nuvarande bedömningen är att byggnationen kommer att färdigställas under perioden 2028-2032.

Så påverkas du

Projektet påverkar för tillfället vare sig allmänhet eller näringslivet.