Detaljplan
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Hälsans Park

Bostäder Verksamhetsmark Gator och parkering

Hälsans Park ligger 200 meter sydväst om centrum i Södra Ryd och cirka 4 kilometer norr om Skövde centrum. Här möjliggör vi byggnation av vårdcentral, tandläkare, familjecentral och bostäder.

Hälsans Park är ett område på 37 000 m2 och ligger i nära anknytning till Södra ryds centrum. Det avgränsas av Västra Skogsrovägen i väst, Timmervägen i norr och Spånvägen i sydost. Innan projektet starta bestod området huvudsakligen av parkmark med gräsytor och asfalterade gång- och cykelvägar.

Förslaget möjliggör 100 nya hyreslägenheter i ett centralt läge samt vårdcentral, tandläkare och familjecentral. I arbetet med Hälsans Park kommer en ny gång- och cykelväg att anläggas längs Västra Skogsrovägen. Befintlig gång- och cykelväg från centrum till planområdet kommer att förlängas fram till Västra Skogsrovägen.

Vad ska göras i Hälsans Park

Kommunen har redan gjort många av sina förberedande uppgifter för att möjliggöra exploatering av Hälsans Park. Ledningsarbeten är genomförda och en cykelväg längs Västra Skogsrovägen är anlagd det som återstår är att asfaltera cykelvägen, men kommunen har valt att vänta med det tills byggnationen av husen är klara. Den tunga byggtrafiken skulle kunna skada cykelvägen så för att undvika onödiga dubbelarbeten väntar vi med att färdigställa cykelvägen ut med västra skogsrovägen tills 2023 då Hälsans Park förväntas vara klar.

Tidsplan

Kommunens arbeten för att möjliggöra exploatering av Hälsans Park blev klara november 2021, nu återstår etableringen av byggnaderna. Det kvarstår lite fiberarbeten i området, men det är inget som sker pågrund av Hälsans Park utan hade behövt göras ändå.

I länken kan du läsa mer i detalj om planen för Hälsans Park